Bahi

Galmee,filannoo ykn fuula ammee kan ifteessitu maxxansa Dabalataanis dirqaalawwan maxxansa galmee ammee qindeessuu ni dandeessa. Dirqaalawwan maxxansuu akkaafaa maxxansaa fi sirnadala gaaitti fayyadamtu keetiin geeddaramuudanda'a.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Faayilii - Maxxansaa

+P

Kabala Waaltinaa Irratti cuqaasi

Sajoo

Faayilii Sududaan maxxansi


The Print dialog consists of three main parts: A preview with navigation buttons, several tab pages with control elements specific to the current document type, and the Print, Cancel, and Help buttons.

If you just want to know how to print your document, click any of the following links.

Printing text documents:

biroosharii maxxansuu

Fuulota maxxansuun dura durarguu

Wardii tokko irratti fuulota baay'ee maxxansuu

Tartiiba faallaan maxxansuu

Irkootiiwwan waraqaa maxxansaa filachuu

Printing spreadsheets:

Wardii irratti Hangiiwwan Maxxansaa Ibsuu

Waa'ee wardii maxxansuu

Lakkoofsa fuulaa maxxansaaf qindeessuu

Wardiilee Maxxansuu Dhangii Dalgeessaa Keessatti

Tarreewwan ykn sarjaawwan fuula hunda irratti maxxansuu

Printing presentations:

Maxxansa Dhiyeessa

Hamamtaa waraqaa waliin walsimsiisuuf islaayidii maxxansu

General printing:

Deetaa xinnaateen saffisaan maxxansuu

Gurraacha fi Adiitiin Maxxansuu

Fuula irraa Naannoo Maxansaamuu Danda'an Keessaa isa Olaantoo Filuu

Sajoo Yaaddannoo

The settings that you define in the Print dialog are valid only for the current print job that you start by clicking the Print button. If you want to change some options permanently, open Tools - Options - LibreOffice (application name) - Print.


Sajoo Yaaddannoo

Press Shift+F1 or choose Help - What's This? and point to any control element in the Print dialog to see an extended help text.


Duraargii

The preview shows how each sheet of paper will look. You can browse through all sheets of paper with the buttons below the preview.

Waliigala

On the General tab page, you find the most important control elements for printing. You can define which contents of your document are to be printed. You can select the printer and open the printer settings dialog.

Iddooqota barruu maxxansuuf dirqaala kana dandeessisi. Maxxansa keessatti iddooqota barruu duwwaa dhiisuuf dirqaala kana dadhabsiisi.Iddooqota Barruu badheelee dha.

Badheeleen ta'annoo gucaa kan galmee barruu maxxansaman ifteessa.

Yoo dirqaalli kun dandeessifame, fuulonni duwwaan ufmaan galan maxxanaa jiru. Yoo maxxansi gar lamee ta'e kun baayisee gaarii dha. Fakkeenyaaf, kitaaba keessatti, haalatni keeyyataa "boqonnaa" akka fuula qaraan jalqabutti qindaa'eera. Yoo boqonnaan duraa lakkoofsa qaraa irratti dhume, LibreOffice fuula duwwaa lakkoofsa guutuu saaga.Dirqaalli kun akka fuula lakkoofsa guutuu sana maxxansitu yookiin dhiistu to'ata.

Akka maqaa galmee baha maxxansaa keessatti dabalamu barbaaddu ifteessa.

Maxxansitoota teessuma baay'ee qabaniif, dirqaalli "Teessuma waraqaa qindaa'inoota maxxansaa irraa" akka teessumni qaraqaa fayyade qindaa'inoota sirnaatiin iftaa'e ifteessa.

Hanga fuulawwanii aleerguuf, dhangii 3-6 fayyadami. Fuulawwan baaqqee aleerguuf, dhangii 7;9;11 fayyadami. Yoo barbaadde, waliin makiinsa hangawwan fuulaa fi fuulawwan baaqqee, dhangii kanneen 3-6;8;10;12 fayyadamuun aleerguu dandeessa.

akka fuulota yeroo maxxansaa dabalataan safaruu hin barbaanne ifteessa.

Akka waantota ala mudana maxxansaa ammee ta'an gad hir'isnu , akka waraqaa maxxansaa keessa jiru simu ifteessa.

Akka fuulotni gita daltuulamaan maxxansaman ifteessa. Yoo fuulonni yookiin islaayidonni waraqaa irra xiqqaatan, fuulonni yookiin islaayidonni baay'een fuula waraaqaa tokko irratti maxxansamu.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

The tab page with the same name as the current application can be used to define the contents, color, size, and pages to be printed. You define settings that are specific to the current document type.

Teessuma fuulaa

The Page Layout tab page can be used to save some sheets of paper by printing several pages onto each sheet of paper. You define the arrangement and size of output pages on the physical paper.

Change the arrangement of pages to be printed on every sheet of paper. The preview shows how every final sheet of paper will look.

For some document types, you can choose to print a brochure.

biroosharii maxxansuu

Dirqaalee

On the Options tab page you can set some additional options for the current print job. Here you can specify to print to a file instead of printing on a printer.