Asxaawwan

Asxaawwan akka uumtu si'iif haayyama. Asxaawwan barruu galmee keessatti uumamaniiru. dur- murtawwaa ykn dhangii maamiloo waraqaa faayyadamuudhaan asxaawwan maxxansuu ni dandeessa.

Dabalataan qajojii baaqqee ykn asxaawwan wardii hundaa maxxanssuu ni dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Faayilii - Haaraa - Asxaalee filadhu


Asxaawwan

Specify the label text and choose the paper size for the label.

Dhangii

Dhangeessa waraqaa dirqaalawwan qindeessi.

Dirqalawwan

Dirqalawwan dabalataa asxaawwan keetiif ykn kaardiwwan daldalaa,barruu wal simataa fi qindaa'ina maxxansaa dabalatee qondeessa.

Galmee Haaraa

Gulaalaaf galmee haaraa uumi.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.