Haaraa

Galmee haaraa LibreOffice Uuma.

Ajaja kana bira gahuuf...

Faayilii - Haaraa filadhu.

Kabala Sajoo haaraa waaltina irratti (sajoon akaakuu galmee haaraa agarsiisa)

Sajoo

Haaraa

+N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

Qajoojoon faayilii maalimoota saxaxi galmecdhaaf,haalatoot dhaangessuu duub bewwan goodaywwan saxaatoo dirreewwan teessuma fuulaa fibarruuq abateeda

Sajoo

Maqaa

Dalaga

Sajoo

Galmee Barruu

Galmee barruuhaaraa(LibreOffice Writer).

Sajoo

Wardii

Galmee galmee wardii haaraa(LibreOffice Calc)uuma.

Sajoo

Dhiheessaa

Creates a new presentation document (LibreOffice Impress).

Sajoo

Fakkassaa

Galmee fakkasa haaraa(LibreOffice Draw)uuma.

Sajoo

Kuusaa deetaa

Kuusaa deetaa Masakaa faayili kuuesaa deetaauumuuf bana.

Sajoo

Galmee HTML

Galmee haaraa HTML uuma.

Sajoo

Unka Galmee XML

Unka haaraa galmee uuma GalmeeUnkaaX haaraa uuma.

Sajoo

Galmee Hundataa

Galmee hundataa haaraa uuma.

Sajoo

Foormulaa

Foormulaa galmee haaraa (LibreOffice Math) uuma.

Sajoo

Asxaawwan

Asxaawwan qaaqaa bakka dirqaalawwan asxaawwan keetiif qindeessuu dande essubana, ittaansuudhaan barruu haaraa galmee asxaawwaniit(LibreOffice Writer)uuma.

Sajoo

Kaardiwwan Daidalaa

Kaardiwwan Daldalaa qaaqaa bakka dirqaalawwan kaardiwwan daldala keetiif qindeessuu dandeessuutti bana,ittaansuudhaan barru haaraa galmee(LibreOffice Writer)uuma.

Sajoo

Qajojiiwwan

Creates a new document using an existing template.