Ajajawwaan fayyadamuuf $[office name} Fakaasuu

Waliigala LibreOfficetiif fuula gargaarsaa irratti ajajoota muraalee hunda irratti kan tahu, kan akka foddootaa fi baaffattota, maamila LibreOffice, maddoota deetaa, galmaayaa faayataa fi Harkisuu fi kaa'uu argachuu dandeessa.

Muraalee biroo wajjin gargaarsa yoo barbaadde, muraalee sanaaf sanduuqa makaa naannoo naanna'insaa keessaa wajjin gargaarsaaf bancufi.

Wantoota gareessuu fi gulaaluu

Wantoota Gurmeessuu, Hiriirsuu fi Raabsuu

Qaxxaamura-laabba'uu Wantoota Lamaa

Seektaroota fi hirmaata qaamaa fakaasuu

Wantoota Baayyisuu

Wantoota Ramaduu

wantoota walitti makuu fi Bocawwan kaasuu wantoota walitti makuu fi Bocawwan kaasuu

sararawwan Walqunnamsiisuu

wantoota; G-3 walitti qabuu

Wantota Naanneessuu

qaamoolee waan tokkoo fi haalluuwwan gulaaluu

Halluuwwan Baraman Hiikuu

Halluuwwan; bakka buusuu

Guutuu Garhaartoo Uumuu

Barrefama gulaaluu

Barrefama Ida'uu

Hojbocquu Faayata Barruu Saxaatoof

Baqqaanawaan waliin hojjechu

Applying a Slide Design to a Master Slide

Guttinsa Duubee Islaayidii Jijjiruu

Waa'ee Baqqaanoota

Baqqaanoota saaguu

Wantoota gara baqqaana adda addaatti siqsu

Baqqaana Waliin Hojachuu

Wantoota siqsu

Wal makaa

Wanta Fakkasuuf furtuuwwan quxxamuraa

calaqqee Saagii

Suurxiqqoo Saaguu, Gulaaluu, Olkaa'uu

Kuusaa faayaa Irraa Saxaatoo Garagalchuu

Kuusaa faayaa Irraa Wantoota Saaguu

Kamshaa gargaaramuun Akkaataalee Sarara Fayyadamuu

Xumuroota Sarara Ibsuu

Akkaataalee Sarara Hiikuu

Qaphxii Cuftii Fayyadamuun