wantoota; G-3 walitti qabuu

3D objects that each form a 3D scene can be combined into a single 3D scene.

Wantoota G-3 walitti makuuf:

  1. Wantoota G-3 kamashaawantoota G-3 Irraa saagi (fakkeenyaaf,jahakkuu )

  2. Wantoota G-3 kamashaa wantoota G-3 Irraa saagi (fakkeenyaaf ,jahakkuu).

  3. Wanta G-3 geengoo itti fufaa filadhuuti Gulaala-Muraa.

  4. Ramaddii isaa seenuuf wanticha jalqabaa (jahakkuu)Lama-cuqaasi.

  5. Gulaalii - Maxxansi filadhu.wantonni lamaanuu amma ramaddii kutaa tokkotto yoo barbaadde;wantoota dhunfaan gulaaluu ykn iddo isaanii gartuu waliin jijjiru ni dandessa.

  6. Ramadicha keessa bahuuf gara ala ramaditti lama cuqaasi.

Sajoo Yaaddannoo

wantoota 3D jidduutti kutu ykn hir'isuu hin dandessu.