Wantoota Gurmeessuu, Hiriirsuu fi Raabsuu

Wantoota Gurmeessuu

Tokkoon tokkoo want galmee keessa olkeesse milkaa'inaan wanta dura irrattii tarree galeera tuulameera.Wanticha filatame tarreeffame duraa dubaanirra deeebitee gurmeesuuf akka itti anutti jalqabi.

 1. Wanticha iddoo isaa jijjiiruu barbaadde cuqaasi.

 2. Fooyyessii-Gurmeessii Filadhu ibsa hima galuu msichaa fudhuutii tarreeffama tokko filadhu.

  Bara Fuulduratti Geessi ammoo wantich gubbaa wantoota biroo hundarragubachiisa

  Fuulduratti Tarkaanfachiisuu ammoo durse iddoo wantoota tarreeffam kaa'a.

  Duubatti ErgaWanticha kan olka'u duuba kuufama wantootati

  Duubatti Erguu wanticha duuba wantoota biroo hundaa kaa'a

  wantoota Duubaa ammoo wanticha duuba ta'anta biroo huunda olkaa'a

Wanticha Wanta Biroo Duubatti Gurmeessi

 1. Wanticha iddoo isaa jijjiiruu barbaadde cuqaasi.

 2. FiliFooyyessuu-Gurmeessuu ibsa galumsa banuu fili Wanta Duuba. Akeektuun hantuuta gara harkaatti jijjiirama

 3. Wanticha filame bakka barbaadde duuba wanticha Cuqaasi.

Duraa Duuba tarreeffame Wantoota Lama Wal-dabarsuu

 1. Wantoota Lamaan Filachuuf cuqaasa jijjiiraa taasisi.

 2. FiliFooyyessi- Gurmeessiiibsa glumsaa banuuf fi Reversefiladhu.

Wantoota Hiriirsuu

Hiriirsuuwantoota walitti dhufeenya waliinii ykn fuulaa hiriirsuufgargaara.

 1. Chaarratti hiriirsitu filadhu ykn wantoota hedduu walitti dhufeenya qaban hiriirsuuf fili.

 2. FiliFooyyessi-Hiriirsi filannoowwan hiriirchaa tokko filadhu.

Wantoota Raabsuu

Wantoota sadii fi isaa ol Bocaman yoo filatuu,dabalataanis Raabsuuajaja galuumsa iddoo gadee fio dalgee qixa sirriin raabsuu.

 1. Wantoota sadii fi isaa raabsamuuf ta'an fili.

 2. FiliFooyyessi-Raabsama.

 3. Filannoo facaatii dalgee fi gadee filiitiiTOLECuqaasi.

Wantoonni filataman xiyya dalgee fi gadee irratti qixa sirriitiin faca'aniiru.Wantoonni lamaangara alaa akka qabxii wabiitti kan fayyadanii fi yoo ajajaniFacaatiihojjiirra oole hin socha'u.