Furtuuwwan qaxxaamuraa Fakkiiwwaniif

Kan armaan gadii tarree furtuuwwan qaxxaamuraa galmeewwan Fakkiitti murtaa'eedha.

Dabalataanis furtuuwwan qaxxaamuraa [officename] fayyadamuu ni dandeessa.

Sajoo Yaaddannoo

Furtuuleen qaxxaamura tokko tokkoo sirna minjaalee keef ramadame. Furtuuleen sirna minjaaleetiif ramadaman LibreOffice tiif hin argaman. Furtuulee adda addaa LibreOffice Meeshaalee - Maamileesi - Minjaalee, ykn sirna minjaalee keessatiif ramaduuf yaali.


Furtuuwwan Dalagaa Fakkiwwaniif

Furtuuwwan Qaxaamuraa

Galtee

F2

Barruu ida'i yookiin gulaali

F3

Wantoota dhuunfaa gulaaluuf,gartuu bana.

+F3

Gartuu gulaallii cufi.

Jijjiirraa+F3

Qaaqa Bay'ifamaa bana.

F4

Iddoo fi Hagamtaa qaaqa bana.

F5

Naannessaabana.

F7

Qubeessa mirkaneessa.

+F7

Waa dhugoomsu bana.

F8

Qabxiiwwan gulaallii ibsa/dhaamsa.

+Shift+F8

Goodayyaaf kan mijaa'u.

+F3

Opens Styles window.


Furtuuwwan Qaxxaamuraa Fakkafamawwaniif

Furtuuwwan Qaxaamuraa

Galtee

Furtuu(+) ida'uu

Faaraan guddisa.

Furtuu(-) hir'isuu

Faaraan xiqqeessa.

Furtuu Baay'isuu(x)(lakkoofsa yaadannoo)

Fuula hunda argii keessaaf akka mijaa'utti guddisa.

Furtuu (÷) hiruu(lakkoofsa yaadannoo)

Filannoo ammee irratti faaraan guddisa.

+Shift+G

Wantoota filataman gurmeessa.

Shift++A

Gartuu filatamehi gurmeesu.

+Shift+K

Wantoota filataman walitti maka.

+Shift+K

Wantoota filataman walitti hin maku.

+Shift+ +

Gara fulduraa geessi.

+ +

Fuuldurati fidi.

+ -

Dubatti ergi.

+Shift+ -

Gara duubatti ergi.


Furtuuwwan Qaxxaamuuraa Fakkiiwwanitti murtaaée

Furtuuwwan Qaxaamuraa

Galtee

Fuula Irraa

Fuula duraanitti jijjiruu

Fuula Gadi

Fuula ittaanutti jijjiruu

Ajaja+Page Up

Gara baqqaana darbeetti jijjira

+Page Down

Baqqaana ittaanutti jijjiiruu

Furtuu Xiyyaa

Wanticha filatame kallattii furtuu xiyyaatti sochoosa.

+Arrow Key

Mul'annoo fuula kallattii furtuu xiyyaatti sochoosa.

-click while dragging an object. Note: this shortcut key works only when the Copy when moving option in - LibreOffice Draw - General is enabled (it is enabled by default).

Jalateesa wanticha harkifamee yeroo qabduun hantuuttee gadhifamtuu uuma.

+Enter gabatee cuqoo waliin Galcha (F6) fakkasa sajoo wanta kamashaarraa.

Fakkii wantaa duraantoo hammamtaa hhandhuura mul'annoo ammee keessatti Saaga.

Jijjiirraa+F10

Gluumsa wantichaa filatameef bana.

F2

Haalata barruu galcha

Galchi

Haalata barruu galcha,yoo barruun wantaa filatamee.

+Enter

Haalata barruu galcha,yoo barruun wantaa filatame.yoo barruun wantoota hudaa fuula irra keessa naannessite, fuuli haaraa ni saagama.

Furtuu tuqiiti,hantuuttee waliin harkisi,wanta kaasuu yookiin haammamtaa isa jijjiirtuu haandhuura wanta gara alaa irraa.

+Shift+click an object

Wanticha duuba wanta ammee filatame fila.

+Shift+click an object

Wanticha fuuldura wanta ammee filatame fila.

Furtuu jijjiirraa wayita wanti filatamu

Wanta gara yookiin filannicha irraa ida'aa yookiin haqa.

Shift+hantuuttee waliin harkisa

Sosochiin wanticha filatamee baay'ifamoota digrii 45 dirqisiifama.

Jijjiiraa+wayita wanta uumamuu yookiin hagamtaa jijjiiruu harkisa

Bal'inaa fi dheerina wantichaa gara baayífamoota digirii 45tti dirqamsiisa.

Caancala

Wantoota fuula irraa kan akkataaa faallaa-duraa duubaan isaaniitiin uumamanii naannessa.

Jijjiiraa+Caancala

Wantoota fuula irraa kan akkataaa faallaa-duraa duubaan uumamanii naannessa.

Esc

Haalata ammee baasa.


Tartiiba qabsiisaa islaayidii keessatti naanna'iinsa gabatee cuqoo wajjin

Furtuulee Qaxxaamura

Galtee

Home/End

Set the focus to the first/last slide.

Left/Right arrow keys or Page Up/Down

Set the focus to the next/previous slide.

Galchi

Change to Normal Mode with the active slide.