Siilloo Y

Siilloo Y qaaqaa banaamala siilloo Y jijjiiruuf.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Siiqqee - Siiqqee Y/Siiqqee Y Lammataa (Taattoota) fili


Sarara

Dirqaalalee dhangeessuu sarara filatameef ykn sarara kaasuu barbaaddef qindeessi. Dabalataanis xiyya irraantoo sararaatti dabaluu ykn mallatoolee taattoo jijjiiruu dandeessa.

Arfii

Dhangeessuu fi bocquu fayyamuu barbaaddu ifteessi.

Madaala

Qubachiisa siiqqeewwanii to'ata.

qubachiisuu

Qubachiisa siiqqeewwanii to'ata.

Lakkoofsota

Dirqaalawwan dhangeessuu man'e (wwaniif)ifteessi.

Hiriira

Hiriira siiqqotayookan waammee mataduree foyyessi.