Wardiilee Baay'eetti Garagalchuu

LibreOffice Calc keessatti, gatiiwwan, barruu ykn foormulaawwan kan altokkotti gara wardiilee galmee kee keessaa filataman birootti garagalchaman saaguu dandeessa.