Dhangeessa ufmaa hammanga maadhee filatameetti raawwachuu

Amala dhangii ufmaa saffisaan dhangii wardii yookiin hammanga man'ee filtame irratti raawwachuuf fayyadamuu dandeessa.

Dhangii Ofmaa Wardiitti ykn Hangii Man'ee Filatameetti Fayyadamuuf

 1. Man'eelee,irraantoowwan sarjaa fi tarree dabaltee,kan dhangeessuu barbaadde filadhu.

 2. Dhangii - Ufmaan dhangeessi.

 3. Amaloota kam akka dhangii ufmaatti dabaltu filachuuf,Dabalata cuqaasi.

 4. TOLE cuqaasi.

  Dhangiin hammanga maadheelee filatamaniitti ni raawwata.

Sajoo Yaaddannoo

Yoo jijjiirama halluu qabiyyeewwan man'ee homaayyuu hin agartu ta'e,Argi - Gatii Shooluu filadhu.


Wardiileef Dhangii Ofmaa Ibsuuf

Dhangii ufmaa haaraa kan wardiilee hundaaf ta'u qindeessuu dandeessa.

 1. Wardii dhangeessi

 2. Gulaali - Hunda Filadhu fili.

 3. Dhangii - Ufmaan dhangeessi.

 4. Dabali cuqaasi.

 5. Sanduuqa Maqaa qaaqa dhangii ufmaa dabali keessatti, dhangiif maqaa galchi.

 6. TOLE cuqaasi.