dhangii Lakkoofsaa: Qarshii

durtii dhangii Lakkoofsa Qarshii man'ee filatemeef kennu.durtii

Sajoo

dhangii Lakkoofsa: Qarshii