Dhaabi

Barruu xiyyoo gubbaa harka bitaa man'ee ka'aa jiru hiruun bakki gubbaa harkaa mirgaa lammata hin marfamuu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns.


Tarreewwanii fi Sarjaalee akka Irraantotaa Dhaabuu