Maqoota Hiiki

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

Hangiiwwaan ramaduuf hantuuta fayyadami ykn qaaqa dirreewwan Maqaa Hiiki wabii barreessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

+F3


The Sheet Area box on the Formula bar contains a list of defined names for the ranges or formula expressions and their scope between parenthesis. Click a name from this box to highlight the corresponding reference on the spreadsheet. Names given formulas or parts of a formula are not listed here.

Maqaa

Enter the name of the area for which you want to define a reference or a formula expression. All area names already defined in the spreadsheet are listed in the text field above. If you click a name on the list, the corresponding reference in the document will be shown with a blue frame. If multiple cell ranges belong to the same area name, they are displayed with different colored frames.

Range or formula expression

The reference of the selected area name is shown here as an absolute value.

To insert a new area reference, place the cursor in this field and use your mouse to select the desired area in any sheet of your spreadsheet document. To insert a new named formula, type the formula expression.

Suntuursi / Irraanessi

Qooqsi sajoo qaaqa gara hamamtaa dirree naqaatti hir'isa. Kanaafuu wabii wardii irratti mallatteessuuf ni salphata. Sajoon ofumaan sajoo birootti jijjirama. Sajoo Olaansi. Qaaqa hamamtaa isa duraatti deebisanii kuusuf cuqaasi.

Yeroo hantuuteedhaan barruu irratti cuqaastu qaaqni ofumaan xiqqaata. Akkuma ati qabduu hantuutee gad lakkiifteen, qaaqni bakkatti deebi'a akkasumas hangi wabii hantuutee waliin qindaa'e galmee keessatti godayyaa cuquliisaan shoolama.

Sajoo

Suntuuruu

Sajoo

Irraanessi

Scope

Select the scope of the named range or named formula. Document (Global) means the name is valid for the whole document. Any other sheet name selected will restrict the scope of the named range or formula expression to that sheet.

Range options

Allows you to specify the Area type (optional) for the reference.

Dirqalaalee dabalataa kan akaakuu nannoo wabii waliti hidhamu hiika.

Hangii Maxxansaa

Defines the area as a print range.

Gingilchaa

Defines the selected area to be used in an advanced filter.

Tarjaa deddeebi'aa

Defines the area as a repeating column.

Tarree deddeebi'aa

Defines the area as a repeating row.

Add

Click the Add button to add a new defined name.

Haqi

Maalimaa ykn maalimoota filataman dhugoomsa booda haqa.