Fankishinoota Istaatistiksii Kutaa Sadi

CONFIDENCE

Raabsa baratamoodhaf intarvaalii konfidansii (l-alfaa )kenna.

Caasima

CONFIDENCE(Alfaa; StDev; Hamaamtaa)

Alfaan sadarkaa intarvaalii konfidansiiti.

StDev istandaard diviyeeshinii ida'ama poppuleeshiniiti.

Hamaamtaan hamamtaa ida'ama populeeshiniiti.

Fakkeenya

=CONFIDENCE(0.05;1.5;100) 0.29 kenna.

CONFIDENCE

Raabsa baratamoodhaf intarvaalii konfidansii (l-alfaa )kenna.

Caasima

CONFIDENCE(Alfaa; StDev; Hamaamtaa)

Alfaan sadarkaa intarvaalii konfidansiiti.

StDev istandaard diviyeeshinii ida'ama poppuleeshiniiti.

Hamaamtaan hamamtaa ida'ama populeeshiniiti.

Fakkeenya

=CONFIDENCE(0.05;1.5;100) 0.29 kenna.

CONFIDENCE.NORM

Raabsa baratamoodhaf intarvaalii konfidansii (l-alfaa )kenna.

Caasima

CONFIDENCE(Alfaa; StDev; Hamaamtaa)

Alfaan sadarkaa intarvaalii konfidansiiti.

StDev istandaard diviyeeshinii ida'ama poppuleeshiniiti.

Hamaamtaan hamamtaa ida'ama populeeshiniiti.

Fakkeenya

=CONFIDENCE(0.05;1.5;100) 0.29 kenna.

CORREL

kofishantii korrileeshinii tuutota deetaa lama gidduu jiru kenna.

Caasima

CORREL(Deetaa1; Deetaa2)

Deetaa1 tuuta deetaa jalqabaati.

Deetaa2 tuuta deetaa lammafaati.

Fakkeenya

=CORREL(A1:A50;B1:B50) kofishantii korrileeshinii akka safara korrileeshinii kaltokkee tuutota deetaa lamaatti shallaga.

COVAR

Kovaariyansii bay'ataa diviyeeshiniiwwan walqabatan lamaa kenna.

Caasima

COVAR(Deetaa1; Deetaa2)

Deetaa1 tuuta deetaa jalqabaati.

Deetaa2 tuuta deetaa lammafaati.

Fakkeenya

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.P

Returns the covariance of the product of paired deviations, for the entire population.

Caasima

COVARIANCE.P(Data1; Data2)

Deetaa1 tuuta deetaa jalqabaati.

Deetaa2 tuuta deetaa lammafaati.

Fakkeenya

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.S

Returns the covariance of the product of paired deviations, for a sample of the population.

Caasima

COVARIANCE.S(Data1; Data2)

Deetaa1 tuuta deetaa jalqabaati.

Deetaa2 tuuta deetaa lammafaati.

Fakkeenya

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

CRITBINOM

Returns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is greater than or equal to a criterion value.

Caasima

CRITBINOM(Yaaliiwwan; SP; Alfaa)

Yaaliiwwan ida'ama lakkoofsaa kan yaaliiwwaniiti.

SP yaalii tokko irratti pirobaabiliitii argachuuti.

Alfaan pirobaabilitii xiqqaa dhaqqabbamuu ykn taramu.

Fakkeenya

=CRITBINOM(100;0.5;0.1) 44 kenna.

KURT

Kurtoosisii tuuta deetaa kenna (yoo xiqqaate gatiiwwan 4 barbaachisa).

Caasima

KURT(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numeric arguments or ranges representing a random sample of distribution.

Fakkeenya

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LARGE

Sadarka_c gatii guddaa tuuta deetaa keessaa kenna.

Caasima

LARGE(Deetaa; SadarkaaC)

Deetaan hangii man'ee deetaati.

SadarkaaC gatii sadarkaa qabsiisuu dha.

Fakkeenya

=LARGE(A1:C50;2) gatii guddaa lammaffaa A1:C50 keessaa kanna.

LOGINV

garagaltoo raabsa lognormaalii kenna.

Caasima

LOGINV(Lakkofsa; Miinii; StDev)

Lakkoofsi gatii pirobaabiliitii kan gargaltoon raabsa logarizimii baratamoo shallagamuufii dha.

Miiniin miinii artimeetikii kan raabsa logaarizimii baratamooti.

StDev diviyeeshinii baratamoo kan raabsa logarzimii baratamooti.

Fakkeenya

=LOGINV(0.05;0;1) 0.19 kenna.

LOGNORMDIST

garagaltoo raabsa lognormaalii kenna.

This function is identical to LOGINV and was introduced for interoperability with other office suites.

Caasima

NORMINV(Lakkofsa; Miinii; StDev)

Lakkoofsi gatii pirobaabiliitii kan gargaltoon raabsa logarizimii baratamoo shallagamuufii dha.

Miiniin miinii artimeetikii kan raabsa logaarizimii baratamooti.

StDev (dirqalee) diviyeeshinii waltawaa kan raabsa logarizimii walawaati.

Fakkeenya

=LOGINV(0.05;0;1) 0.19 kenna.

LOGNORMDIST

Gatiiwwan raabsa Gaamaa kenna.

Caasima

LOGNORMDIST(Lakkofsa; Miinii; StDev; Dimshaasha)

Lakkoofsi gatii pirobaabiliitii kan raabsi logarizimii waltawaa shallagamuufii dha.

Miiniin (dirqalee) gatii miinii kan raabsa logaarizimii walawaati.

StDev (dirqalee) diviyeeshinii waltawaa kan raabsa logarizimii walawaati.

Walittiqaba (optional) = 0 faankishinii rukinaa herrega, Walitti qaba = 1 tamsaasa herrega.

Fakkeenya

=LOGNORMDIST(0.1;0;1) 0.01 kenna.

LOGNORMDIST

Gatiiwwan raabsa Gaamaa kenna.

Caasima

LOGNORMDIST(Lakkofsa; Miinii; StDev; Dimshaasha)

Lakkoofsi gatii pirobaabiliitii kan raabsi logarizimii waltawaa shallagamuufii dha.

Miiniin (dirqalee) gatii miinii kan raabsa logaarizimii walawaati.

StDev (dirqalee) diviyeeshinii waltawaa kan raabsa logarizimii walawaati.

Walittiqaba (optional) = 0 faankishinii rukinaa herrega, Walitti qaba = 1 tamsaasa herrega.

Fakkeenya

=LOGNORMDIST(0.1;0;1) 0.01 kenna.

SMALL

Tuuta deetaa keessaa gatii xiqqaa sadarkaa_c kenna.

Caasima

SMALL(Deetaa; SadarkaaC)

Deetaan hangii man'ee deetaati.

SadarkaaC sadarkaa gatiiti.

Fakkeenya

=SMALL(A1:C50;2) A1:C50 keessaa gatii xiqqaa lammaffaa kanna.