Fankishinoota Istaatistiksii Kutaa Lama

F.DIST.RT

garagaltoo raabsa-t kenna.

Caasima

FDIST(Lakkofsa; DigriisFiriidam1; DigriisFiridam2)

Lakkoofsi gatii kan raabsi F shallagamuufii dha.

DigriisFiridam1 digrii firidamii waamamaa kan raabsa F keessaati.

DigriisFiridam2 digrii firidamii waamsisaa kan raabsa F keessaati.

Fakkeenya

=FDIST(0.8;8;12) 0.61 kenna.

F.INV.RT

garagaltoo raabsa-t kenna.

Caasima

FINV(Lakkofsa; DigriisFiriidam1; DigriisFiridam2)

Lakkoofsi gatii pirobaabiliitii kan gargaltoon raabsa F shallagamuufii dha.

DigriisFiridam1 lakkoofsa digrii firidamii waamamaa raabsa F ti.

DigriisFiridam2 lakkoofsa digrii firidamii waamsisaa raabsa F ti.

Fakkeenya

=FINV(0.5;5;10) 0.93 kenna.

FDIST

Gatiiwwan raabsa F shallaga.

Caasima

FDIST(Lakkofsa; DigriisFiriidam1; DigriisFiridam2)

Lakkoofsi gatii kan raabsi F shallagamuufii dha.

DigriisFiridam1 digrii firidamii waamamaa kan raabsa F keessaati.

DigriisFiridam2 digrii firidamii waamsisaa kan raabsa F keessaati.

Fakkeenya

=FDIST(0.8;8;12) 0.61 kenna.

FDIST

garagaltoo raabsa-t kenna.

Caasima

FDIST(Lakkofsa; DigriisFiriidam1; DigriisFiridam2)

Lakkoofsi gatii kan raabsi F shallagamuufii dha.

DigriisFiridam1 digrii firidamii waamamaa kan raabsa F keessaati.

DigriisFiridam2 digrii firidamii waamsisaa kan raabsa F keessaati.

C = 0 fankishinii rukkinaa shallaga C = 1 raabsa shallaga.

Fakkeenya

=FDIST(0.8;8;12) 0.61 kenna.

=FDIST(0.8;8;12) 0.61 kenna.

FINV

Raabsa pirobaabiliitii F tif garagaltoo kenna. Raabsi F yaaliwwan F tif firummaa qindaa'inoota deetaa garagaraa lama gidduu jiru qindeessuuf fayyada.

Caasima

FINV(Lakkofsa; DigriisFiriidam1; DigriisFiridam2)

Lakkoofsi gatii pirobaabiliitii kan gargaltoon raabsa F shallagamuufii dha.

DigriisFiridam1 lakkoofsa digrii firidamii waamamaa raabsa F ti.

DigriisFiridam2 lakkoofsa digrii firidamii waamsisaa raabsa F ti.

Fakkeenya

=FINV(0.5;5;10) 0.93 kenna.

FINV

Raabsa pirobaabiliitii F tif garagaltoo kenna. Raabsi F yaaliwwan F tif firummaa qindaa'inoota deetaa garagaraa lama gidduu jiru qindeessuuf fayyada.

Caasima

FINV(Lakkofsa; DigriisFiriidam1; DigriisFiridam2)

Lakkoofsi gatii pirobaabiliitii kan gargaltoon raabsa F shallagamuufii dha.

DigriisFiridam1 lakkoofsa digrii firidamii waamamaa raabsa F ti.

DigriisFiridam2 lakkoofsa digrii firidamii waamsisaa raabsa F ti.

Fakkeenya

=FINV(0.5;5;10) 0.93 kenna.

FISHER

jijjiirama fishraii x kenna fi fankishinii raabsa baramootti dhihaatu uuma.

Caasima

FISHER(Lakkoofsa)

Lakkoofsi gatii jijjiiramuu dha.

Fakkeenya

=FISHER(0.5) 0.55 kenna.

FISHERINV

Garagaltoo jijjiirama fishraii x kenna fi fankishinii raabsa baramootti dhihaatu uuma.

Caasima

FISHERINV(Lakkoofsa)

Lakkofsi gatii jijjiiramni garagaltoo irratti raawwatamuu dha.

Fakkeenya

=FISHERINV(0.5) 0.46 kenna.

FTEST

Bu'aa yaalii F kenna.

Caasima

FTEST(Deetaa1; Deetaa2)

Deetaa1 waraantoo kuusaa tokkoffaati.

Deetaa2 waraantoo kuusaa lammaffaati.

Fakkeenya

=FTEST(A1:A30;B1:B12) tuutotni deetaa lama variyaansiidhan garagara ta'uu isaanii shallaguudhan pirobaabilitii tuutotni lamaanuu iada'ama populeeshinii walfakkaataa irraa dhufuu danda'uu isaanii kenna.

FTEST

Bu'aa yaalii F kenna.

Caasima

FTEST(Deetaa1; Deetaa2)

Deetaa1 waraantoo kuusaa tokkoffaati.

Deetaa2 waraantoo kuusaa lammaffaati.

Fakkeenya

=FTEST(A1:A30;B1:B12) tuutotni deetaa lama variyaansiidhan garagara ta'uu isaanii shallaguudhan pirobaabilitii tuutotni lamaanuu iada'ama populeeshinii walfakkaataa irraa dhufuu danda'uu isaanii kenna.

GAMMA

Gatii faankishinii gaammaa deebisa. Note that GAMMAINV is not the inverse of GAMMA, but of GAMMADIST.

Caasima

Lakkoofsa lakkoofa gatiin faankishinii gaammaa herreegamuufi dha.

GAMMADIST

Gatiiwwan raabsa Gaamaa kenna.

Faankishiniin faallaa GAMMAINV dha.

Caasima

GAMMADIST(Lakkoofsa; Alfaa; Beettaa; C)

Lakkoofsi gatii kan raabsi Gaamaa shallagamuufii dha.

Alfaan ulaagaa Alfaa kan raabsa Gaamaati.

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

C = 0 fankishinii rukkinaa shallaga C = 1 raabsa shallaga.

Fakkeenya

=GAMMADIST(2;1;1;1) 0.86 kenna.

GAMMADIST

Gatiiwwan raabsa Gaamaa kenna.

The inverse function is GAMMAINV or GAMMA.INV.

This function is identical to GAMMADIST and was introduced for interoperability with other office suites.

Caasima

GAMMADIST(Lakkoofsa; Alfaa; Beettaa; C)

Lakkoofsi gatii kan raabsi Gaamaa shallagamuufii dha.

Alfaan ulaagaa Alfaa kan raabsa Gaamaati.

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

C = 0 fankishinii rukkinaa shallaga C = 1 raabsa shallaga.

Fakkeenya

=GAMMADIST(2;1;1;1) 0.86 kenna.

GAMMAINV

Garagaltoo GAMMADIST raabsa dimshaasha Gaamaa kenna. Fankishiniin kun jijjiiramaa raabsa garagaraa wajjinii akka barbaaddu sii eeyyama.

Caasima

GAMMAINV(Lakkoofsa; Alfaa; Beettaa)

Lakkoofsi gatii pirobaabiliitii kan gargaltoon raabsa Gaamaa shallagamuufii dha.

Alfaan ulaagaa Alfaa kan raabsa Gaamaati.

Beettaan ulaagaa Beettaa kan raabsa Gaamaati.

Fakkeenya

=GAMMAINV(0.8;1;1) 1.61 kenna.

GAMMAINV

Garagaltoo GAMMADIST raabsa dimshaasha Gaamaa kenna. Fankishiniin kun jijjiiramaa raabsa garagaraa wajjinii akka barbaaddu sii eeyyama.

This function is identical to GAMMAINV and was introduced for interoperability with other office suites.

Caasima

GAMMAINV(Lakkoofsa; Alfaa; Beettaa)

Lakkoofsi gatii pirobaabiliitii kan gargaltoon raabsa Gaamaa shallagamuufii dha.

Alfaan ulaagaa Alfaa kan raabsa Gaamaati.

Beettaan ulaagaa Beettaa kan raabsa Gaamaati.

Fakkeenya

=GAMMAINV(0.8;1;1) 1.61 kenna.

GAMMALN

Logarizimii uumamaa fankishinii Gaamaa kenna: G(x).

Caasima

GAMMALN(Lakkofsa)

Lakkoofsi gatii kan logarizimiin uumamaa fankishinii Gaamaa shallagamuufii dha.

Fakkeenya

=GAMMALN(2) 0 kenna.

GAMMALN.PRECISE

Logarizimii uumamaa fankishinii Gaamaa kenna: G(x).

Caasima

GAMMALN.PRECISE(Number)

Lakkoofsi gatii kan logarizimiin uumamaa fankishinii Gaamaa shallagamuufii dha.

Fakkeenya

=GAMMALN(2) 0 kenna.

GAUSS

Raabsa dimshaashaa baratamoo waltawaa kenna.

Innis GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0.5 dha

Caasima

GAUSS(Lakkoofsa)

Lakkoofsi gatii kan gatiin raabsa baratamoo waltawaa shallagamuufii dha.

Fakkeenya

=GAUSS(0.19) = 0.08

=GAUSS(0.0375) = 0.01

GEOMEAN

Miinii ji'omeetirikii eddattoo kenna.

Caasima

GEOMEAN(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numeric arguments or ranges that represent a random sample.

Fakkeenya

=GEOMEAN(23;46;69) = 41.79. Kanaafuu gatiin miinii ji'oomeetiriikii eddattoo tasaa 41.79 ta'a.

HARMEAN

Miinii harmonikii tuuta deetaa kenna.

Caasima

HARMEAN(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are up to 30 values or ranges, that can be used to calculate the harmonic mean.

Fakkeenya

=HARMEAN(23;46;69) = 37.64. Miiniin harmonikii eddatto tasaa kana 37.64 ta'a.

HYPGEOMDIST

Raabsa hayparji'omeetirikii kenna.

Caasima

HYPGEOMDIST(X; eddatooN; argamawwan; PopuleshiniiN)

Xn eddattoo tasaa keessaa lakkoofsa bu'awwan argamaniiti.

eddattooN hamamtaa eddattoo tasaati.

Milkiiwwan lakkoofsa bu'aawwan minaadama hunda keessatti danda'amuuti.

MinaadamaN n hamamtaa ida'ama populeeshiniiti.

Fakkeenya

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100) 0.81 kenna. Yoo kutatawwan tostii dibame 100 keessaa 90 minjaala irraa kufani fi jalqaba gama dibameen yoo lafa rukutan, itti aansun kutatawwan 2 tostii dibamee mijaala irraa kufan,pirobaabilitiin 81% ta'a, kan lamaanuu jalqaba gama dibameen tuquu danda'an.

HYPGEOMDIST

Raabsa hayparji'omeetirikii kenna.

Caasima

HYPGEOMDIST(X; eddatooN; argamawwan; PopuleshiniiN)

Xn eddattoo tasaa keessaa lakkoofsa bu'awwan argamaniiti.

eddattooN hamamtaa eddattoo tasaati.

Milkiiwwan lakkoofsa bu'aawwan minaadama hunda keessatti danda'amuuti.

MinaadamaN n hamamtaa ida'ama populeeshiniiti.

Walittiqaba (dirqalee): 0 ykn Soba faankishinii rukina carraa herreega. Gatiiwwan kanbiroo ykn Dhugaa ykn kan dhiifame faankishinii tamsaasa walittiqabaa herrega.

Fakkeenyawwan

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100) 0.81 kenna. Yoo kutatawwan tostii dibame 100 keessaa 90 minjaala irraa kufani fi jalqaba gama dibameen yoo lafa rukutan, itti aansun kutatawwan 2 tostii dibamee mijaala irraa kufan,pirobaabilitiin 81% ta'a, kan lamaanuu jalqaba gama dibameen tuquu danda'an.

=HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;1) yields 1.

TRIMMEAN

Tuutota deetaa kan parsantii alfaa deetaa muudana hin qabneetif miinii kenna.

Caasima

TRIMMEAN(Deetaa; Alfaa)

Deetaan waraantoo deetaa eddattoo keessaati.

Alfaan dhibbeentaa deetaa mudanaa hedanna keessaa galuu dhiisuu danda'uuti.

Fakkeenya

=TRIMMEAN(A1:A50; 0.1) osoo parsantii 5 kan gatiiwwanii gatiiwwan olaantoo bakka bu'anii fi parsantii 5 kan gatiiwwanii gatiiwwan gadaantoo bakka bu'u hedannaa keessa hingalchiin, gatii miinii kan lakkoofsota A1:A50 keessa jiranii shallaga.

ZTEST

Calculates the probability of observing a z-statistic greater than the one computed based on a sample.

Caasima

ZTEST(Deetaa; Lakkofsa; Sigmaa)

Data is the given sample, drawn from a normally distributed population.

mu is the known mean of the population.

Sigma (optional) is the known standard deviation of the population. If omitted, the standard deviation of the given sample is used.

See also the Wiki page.

ZTEST

Calculates the probability of observing a z-statistic greater than the one computed based on a sample.

Caasima

ZTEST(Deetaa; Lakkofsa; Sigmaa)

Data is the given sample, drawn from a normally distributed population.

mu is the known mean of the population.

Sigma (optional) is the known standard deviation of the population. If omitted, the standard deviation of the given sample is used.

Fakkeenya

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) returns the result of a z-test on a sample A2:A20 drawn from a population with known mean 9 and known standard deviation 2.