Add-in Functions

The following describes and lists some of the available add-in functions.

Yad-rimee Add-in

Ibsa wal quunnamtii Calc add-in LibreOffice gargaarsa keessaa argachuu dandeessa.Dabalataan, faankishinoonnni barbaachisoonii fi ulaagaaleen isaanii dhaaf.

Add-ins dhiyeessame

LibreOffice Walquunnamtii add-in LibreOffice Calciif fakkeenyota qabata.

Faankishinoota Xiinxalaa Kutaa Tokkoffaa

Faankishinoota Xiinxalaa Kutaa Lammaffaa

DAYSINMONTH

Lakkoofsa guyyoota ji'a keessaa kan aduun gale itti argamu shallaga.

Caasima

DAYSINMONH(Aduu)

Aduun aduu kamiyyuu kan eerame ji'a keessaati. Ulaagaan aduu akka qindaa'inoota gitoo biyyaa LibreOfficetti aduu dhugaa ta'u qaba.

Fakkeenya

=DAYSINMONTH(A1) yoo A1'nin 1968-02-17 qabaate 29 kenna, aduu gataa'aa kan amajjii 1968ti.

DAYSINYEAR

Lakkoofsa guyyoota waggaa keessaa kan aduun gale itti argamu shallaga.

Caasima

DAYSINYEAR(Aduu)

Aduun aduu kamiyyuu kan eerame keessaati. Ulaagaan aduu akka qindaa'inoota gitoo biyyaa LibreOfficetti aduu gataa'aa ta'u qaba.

Fakkeenya

=DAYSINYEAR(A1) yoo A1'nin 1968-02-29 qabaate guyyoota 366 qaba, aduu gataa'aa kan bara 1968.

ISLEAPYEAR

Waggaan waggaa utaalu ta'uu isaa murteessa. Yoo eyyee ta'e, faankishinichi gatii 1(DHUGAA) kenna; yoo ta'uu baate, 0(SOBA) deebisa.

Caasima

ISLEAPYEAR("Aduu")

Date specifies whether a given date falls within a leap year. The Date parameter must be a valid date.

Fakkeenya

Yoo A1,guyyaa sirrii 29 amajjii 1968 qindaa'ina gitoo biyyaa keessaa 1968-02-29 qabaate=ISLEAPYEAR(A1) 1 deebisa.

You may also use =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) or =ISLEAPYEAR("1968-02-29") giving the date string in the ISO 8601 notation.

=ISLEAPYEAR(2/29/68) gonkuma hin fayyadamiin, sababni isaas kun jalqaba 2 hiruu 29f hiruu 68f shallaguu qaba, sana booda faankishinii ISLEAPYEAR lakkoofsa xiqqoo kana irraa akka lakkoofsa guyyaa eenyummaatti shallagi.

MONTHS

Garaagarummaa ji'ootaa guyyoota lama gidduu jiru shallaga.

Caasima

MONTHS(AduuJalqabaa; AduuDhumaa; Gosa)

AduunJalqabaa aduu duraati.

AduunDhumaa aduu lammaffaati

Gosni Gosa garaagarummaa shallaga. Gatiiwwan eeyyamaman 0 (giddu'uu) fi 1 (lakkaawwii ji'ootaan).

ROT13

Arfiiwwan tartiiba qubee keessatti iddoowwan 13 tti hiiqsuudhaan diraa arfii icciteessa. Qubee Z booda, tartiibni qubee ammas (naanna'uu) jalqaba. Lakkaddaa uumamutti ammas faankishinii icciteessuu fayyadamuudhaan, icciitii barruu diiguu dandeessa.

Caasima

ROT13(Barruu)

Barruun diraa arfii icciteeffamuu qabudha. ROT13(ROT13(Barruun)) lakkaddaa saaxila.

WEEKS

garagarumma torbeewwan aduuwwan lama jiru kenna.

Caasima

WEEKS(AduuJalqabaa; AduuXumuraa; Akaakuu)

AduunJalqabaa aduu duraati.

AduunDhumaa aduu lammaffaati

Akaakuun akaakuu garaagarummaa shallaga. Gatiiwwan ta'uu danda'an 0 (giddu'u) fi 1 (lakkoofsa torbewwani keessatti) dha.

WEEKSINYEAR

Lakkoofsa torbeewwan waggaa kan aduun gale itti argamu kenna. Lakkoofsi torbeewwanii akka armaan gadiiti hiikama:torbeen waggoota lama gargar baasu waggaa guyyotni torbee kana keessatti argamutti dabalama.

Caasima

WEEKSINYEAR(aduu)

Aduun aduu kamiyyuu kan eerame keessaati. Ulaagaan aduu akka qindaa'inoota gitoo biyyaa LibreOfficetti aduu gataa'aa ta'u qaba.

Fakkeenya

=WEEKSINYEAR(A1) yoo A1'nin 1970-02-17 qabaate 53 kenna, aduu gataa'aa kan bara 1970.

YEARS

Garaagarummaa waggaa aduuwwan lama gidduu jiru shallaga.

Caasima

YEARS(AduuJalqabaaStart; AduuDhumaa; Gosa)

AduunJalqabaa aduu duraati.

AduunDhumaa aduu lammaffaati

Gosni gosa garaagarummaa shallaga. Gatiiwwan eeyyamaman 0 (giddu'uu) fi 1 (lakkaawwii waggootaa).

idaatuwaan LibreOffice API keessaan

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.