Text Functions

This section contains descriptions of the Text functions.

Ajaja kana bira gahuuf...

Saagi - Dalaga - Akaakuu Barruu


ARABIC

Gatii lakkoofsa Roomaan shallaga. Hangiin gatii 0 fi 3999 gidduu ta'uu qaba.

Caasima

ARABIC("Barruu")

Barruun barruu lakkoofsa Roomaa bakka bu'udha.

Fakkeenya

=ARABIC("MXIV") 1014 kenna.

=ARABIC("MMII") 2002 kenna.

ASC

Faankishiniin ASC ASCII dalgee-guutuu gara dalgee-walakkaattii fi arfiiwwan katakanaatti jijjiira. Diraa barruu deebisa.

See https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions for a conversion table.

Caasima

ASC("Barruu")

Barruun barruu arfiiwwan jijjiiramuu qaban qabatudha.

Faankishinii JISiis ilaali

BAHTTEXT

Maqaawwan maallaqa Thai hammachuudhaan, lakkoofsa gara barruu Thai itti jijjiira.

Caasima

BAHTTEXT(Lakkoofsa)

Lakkoofsa is any number. "Baht"iin gara qaama integiraalii lakkoofsaatti miiltessama, fi "Satang"iin gara qaama dessimaalii lakkoofsaatti miiltessama.

Fakkeenya

=BAHTTEXT(12.65) diraa arfiiwwan Thai hiikkaa "Baht kudha lamaa fi Satang shan" qabu deebisa.

BASE

Intiijera pozatiivii sirna lakkaawwii irraa hundee adda ba'e gara barruutti jijjiira. Dijiitiiwwan 0-9 fi qubeewwan A-Z ni fayyadamamu.

Caasima

BASE(Lakkoofsa; hundee lakkoofsaa; [DheerinaXiqqaa])

Lakkoofsi intiijera pozatiivii jijjiiramuu qabudha.

hundee lakkoofsaa hundee sirna lakkoofsaa mul'isa. Intiijerii pozatiivaa 2 fi 36 gidduu jiru kamiyyu ta'uu danda'a.

DheerinniXiqqaan (dirqala) dheerina xiqqaa tartiiba arfii uumamee jiruu murteessa. Yoo barruun dheerina xiqqaa mul'ifame caalaa gabaabaa ta'e, zeeroowwan gara bitaa diraatti ida'amu.

Fakkeenya

=BASE(17;10;4) 0017 sirna dessimalii keessa jiru deebisa.

=BASE(17;2) 10001 sirna baayinarii keessa jiru deebisa.

=BASE(255;16;4) 00FF sirna heksaadessimaalii keessa jiru deebisa.

CHAR

Haala gabatee lakkaddaa ammeetiin lakkoofsa gara arfiitti jijjiira. Lakkoofsichi intiijera dijiitii-lamee ykn dijiitii-sadee ta'uu danda'a.

Lakkaddaawwan 127 caalan barruuyyeessa arfii sirna keetiirratti hundaa'uu danda'a(fakkeenyaaf iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), kanaaf fiduun hin danda'amu.

Caasima

CHAR(Lakkoofsa)

Lakkoofsi lakkoofsa 1 fi 255 gidduu arfiidhaaf gatii lakkaddaa bakka bu'udha.

Fakkeenya

=CHAR(100) arfii d deebisa.

="abc" & CHAR(10) & "def" arfii sarara haaraa gara diraatti saaga.

CLEAN

Arfiiwwan maxxansaaf hin gargaarre hundi diraa irraa ni haqamu.

Caasima

CLEAN("Barruu")

Barruun barruu arfiiwwan maxxanuu hin dandeenye irraa haquu qabnu agarsiisa.

CODE

Arfii jalqabaa diraa barruu keesa jiruuf lakkaddaa lakkoofsaa keenna.

Caasima

CODE("Barruu")

Barruun barruu lakkaddaan arfii jalqabaa barbaadamuufii qabudha.

Lakkaddaawwan 127 caalan barruuyyeessa arfii sirna keetiirratti hundaa'uu danda'a(fakkeenyaaf iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), kanaaf fiduun hin danda'amu.

Fakkeenya

=CODE("Hieronymus") 72 kenna, =CODE("hieroglyphic") 104 kenna.

Sajoo Yaaddannoo

Lakkaddaan asitti fayyadamame ASCII hin ibsu, garuu gabatee lakkaddaa amma fe'ame agarsiisa.


CONCATENATE

Diraawwan barruu hedduu gara diraa tokkootti walitti qaba.

Caasima

CONCATENATE("Barruu1"; ...; "Barruu30")

Barruu 1; Barruu 2; ... Keewwatoota hamma 30 ta'an diraa tokkotti walitti qabamuu qaban bakka bu'a.

Fakkeenya

=CONCATENATE("Good ";"Morning ";"Mrs. ";"Doe") Akkam Bultan obbo. Doe: deebisa.

DECIMAL

Barruu arfiiwwan wajjiin jiru sirna lakkoofsaa irraa gara intiijera pozatiivii hundee lakkoofsaa hundee kenname keessa jiruutti jijjiira. hundee lakkoofsaa hangii 2 hamma 36tti qaba. Iddoowwanii fi caancalootni dhiisamaniiru. Dirreen Barruu haala irratti hin hundaa'u.

Yoo hundeen lakkoofsaa 16 ta'e, x ykn X dursu ykn 0x ykn 0X, h ykn Hn miiltaa'e, irra darbama. Yoo hundeen lakkoofsaa 2 ta'e, b ykn Bn miiltaa'e irra darbama. Arfiiwwan biroo qaama sirna lakkoofsaa hin taane dogongora maddisiisu.

Caasima

DECIMAL("Barruu"; Hundee lakkoofsaa)

Barruun barruu jijjiiramuu qabudha. Lakkoofsa heksaadessimaalii, kan akka A1 fi wabii mandhee A1 adda baasuuf, lakkoofsicha mallattoo waraabbii keessa kaawuu qabda, fakkeenyaaf, "A1" ykn "FACE".

hundee lakkoofsaa hundee sirna lakkoofsaa mul'isa. Intiijerii pozatiivaa 2 fi 36 gidduu jiru kamiyyu ta'uu danda'a.

Fakkeenya

=DECIMAL("17";10) 17 kenna.

=DECIMAL("FACE";16) 64206 kenna.

=DECIMAL("0101";2) 5 kenna.

DOLLAR

Lakkoofsa gara hamma dhangii maallaqaa keessa jiru,bakka dessimaalii adda ba'etti siiqeetti jijjiira. Dirree Gatii keessa lakkoofsa gara maallaqaatti jijjiiramuu qabu galchi. Dirqalaan, bakkeewwan dessimaalii dirreeDessimaalotaa keessa galchuu ni dandeessa. Yoo gatiin tokkoyyu adda hin baane ta'e, lakkoofsonni dhangii maallaqaa keessa jiran hundi bakkeewwan dessimaalii lamaan mul'atu.

Dhangii maallaqaa sirna qindaa'inootaa ke keessatti qindeessiteetta.

Caasima

DOLLAR(Gatii; Dessimaalota)

Gatiin lakkoofsa, wabii mandhee lakkoofsa qabatee, ykn foormulaa lakkoofsa kennudha.

Dessimaalonni lakkoofsa dirqalaa bakkeewwan dessimaaliidha.

Fakkeenya

=DOLLAR(255) $255.00 kenna.

=DOLLAR(367.456;2) $367.46 kenna. Gargar baasaa dessimaalii qindaa'ina gitoo biyyaa ammee ilaallatu fayyadami.

EXACT

Diraawwan barruu lama wal madaalsisee yoo isaan walfkkaatu ta'e DHUGAA kenna. Faankishiniin kun qub-suukanaawaadha.

Caasima

EXACT("Barruu1"; "Barruu2")

Barruun1 barruu jalqaba walmadaalsisuu jiru agarsiisa.

Barruun2 walmadaalsiidhaaf barruu lammaffaati.

Fakkeenya

=EXACT("Sirnootni maaykiroo Aduu";"Sirnootni maaykiroo Aduu") SOBA kenna.

FIND

Returns the position of a string of text within another string.You can also define where to begin the search. The search term can be a number or any string of characters. The search is case-sensitive.

Caasima

FIND("BarruuBarbaadi"; "Barruu"; Qubannoo)

BarruuBarbaadi barruu barbaadamuu qabu agarsiisa.

Barruun barruu bakkatti barbaachi gaggeeffamudha.

Qubannoon (dirqala) qubannoo barruu keessaa bakka irraa barbaachi eegaludha.

Fakkeenya

=FIND(76;998877665544) 6 kenna.

FIXED

Lakkoofsa akka barruutti lakkoofsa iddoowwan dessimaalii adda ba'e ykn gargarbaastota kumoota dirqalaa wajjiin kenna.

Caasima

FIXED(Lakkoofsa; Dessimaalota; GargarbaastotniKumootaa hin jiran)

Lakkoofsa lakkoofsa dhangi'amuu qabu agarsiisa.

Dessimaalotni bakkeewwan dessimaliiefers to the number of decimal places to be displayed.

GargarbaastotniKumootaa hin jiran (dirqala) Gargarbaasaan kumootaa fayyadamamuu isaa murteessa. Yoo ulaagaan lakkoofsa 0 wajjiin walqixa hin taane ta'e, gargarbaasaan kumootaa ni dhorgama. Yoo ulaagaan 0 wajjiin walqixa ta'e ykn yoo guutummaa guutuutti hafe, gargarbaastonni kumootaa Qindaa'ina gitoo biyyaa ammee kee ni mul'atu.

Fakkeenya

=FIXED(1234567.89;3) akka diraa barruutti 1,234,567.890 kenna.

=FIXED(1234567.89;3;1) akka diraa barruutti 1234567.890 kenna.

JIS

Faankishiniin JIS ASCII dalgee-walakkaa gara ASCII dalgee-guutuu fi arfiiwwan katakanaatti jijjiira. Diraa barruu kenna.

See https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions for a conversion table.

Caasima

JIS("Barruu")

Barruun barruu arfiiwwan jijjiiramuu qaban qabatudha.

Faankishinii ASCiis ilaali

LEFT

Arfii jalqabaa ykn arfiiwwan barruu deebisa.

Caasima

LEFT("Barruu"; Lakkoofsa)

Barruun barruu bakkatti jechoonni walakkaa jalqabaa murteessamuu qabanidha.

Lakkoofsi (dirqala) barruu jalqabaaf lakkoofsa arfiiwwanii adda baasa. Yoo ulaagaan kun hin ibsmne ta'e, arfiin tokko ni deebi'a.

Fakkeenya

=LEFT("firii";3) “ala” deebisa.

LEFTB

Returns the first characters of a DBCS text.

Caasima

LEFTB("Text"; Number_bytes)

Text is the text where the initial partial words are to be determined.

Number_bytes (optional) specifies the number of characters you want LEFTB to extract, based on bytes. If this parameter is not defined, one character is returned.

Fakkeenyawwan

LEFTB("中国";1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and a space character is returned instead).

LEFTB("中国";2) returns "中" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

LEFTB("中国";3) returns "中 " (3 bytes constitute one DBCS character and a half; the last character returned is therefore a space character).

LEFTB("中国";4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

LEFTB("office";3) returns "off" (3 non-DBCS characters each consisting of 1 byte).

LEN

Dheerina diraa iddoowwan qabuu deebisa.

Caasima

LEN("Barruu")

Barruun barruu dheerinni isaa murteessamuu qabudha.

Fakkeenya

=LEN("Akkam Oolte") 14 deebisa.

=LEN(12345.67) 8 deebisa.

LENB

For double-byte character set (DBCS) languages, returns the number of bytes used to represent the characters in a text string.

Caasima

LENB("Text")

Barruun barruu dheerinni isaa murteessamuu qabudha.

Fakkeenyawwan

LENB("中") returns 2 (1 DBCS character consisting of 2 bytes).

LENB("中国") returns 4 (2 DBCS characters each consisting of 2 bytes).

LENB("office") returns 6 (6 non-DBCS characters each consisting of 1 byte).

=LENB("Good Afternoon") returns 14.

=LENB(12345.67) returns 8.

LOWER

Qubee guguddaa diraa barruu keessa jiran gara qubee xixiqqaatti jijjiira.

Caasima

LOWER("Barruu")

Barruun barruu jijjiiramuu qabu ibsudha.

Fakkeenya

=LOWER("Aduu") aduu deebisa.

MID

Diraa barruu kan barruu deebisa. Ulaagaaleen iddoo jalqabaa fi lakkoofsa arfiiwwanii adda baasa.

Caasima

MID("Barruu"; Jalqaba; Lakkoofsa)

Barruun barruu arfiiwwan kasheessuu of keessatti qabata.

Jalqabni iddoo jalqaba arfii barruu kasheessuu keessa jirudha.

Lakkoofsi lakkoofsa arfiiwwanii qaama barruu keessa jiru adda baasa.

Fakkeenya

=RIGHT("Sun";2) un deebisa.

MIDB

Returns a text string of a DBCS text. The parameters specify the starting position and the number of characters.

Caasima

MIDB("Text"; Start; Number_bytes)

Barruun barruu arfiiwwan kasheessuu of keessatti qabata.

Start is the position of the first character in the text to extract.

Number_bytes specifies the number of characters MIDB will return from text, in bytes.

Fakkeenyawwan

MIDB("中国";1;0) returns "" (0 bytes is always an empty string).

MIDB("中国";1;1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and therefore the result is a space character).

MIDB("中国";1;2) returns "中" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

MIDB("中国";1;3) returns "中 " (3 bytes constitute one and a half DBCS character; the last byte results in a space character).

MIDB("中国";1;4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

MIDB("中国";2;1) returns " " (byte position 2 is not at the beginning of a character in a DBCS string; 1 space character is returned).

MIDB("中国";2;2) returns " " (byte position 2 points to the last half of the first character in the DBCS string; the 2 bytes asked for therefore constitutes the last half of the first character and the first half of the second character in the string; 2 space characters are therefore returned).

MIDB("中国";2;3) returns " 国" (byte position 2 is not at the beginning of a character in a DBCS string; a space character is returned for byte position 2).

MIDB("中国";3;1) returns " " (byte position 3 is at the beginning of a character in a DBCS string, but 1 byte is only half a DBCS character and a space character is therefore returned instead).

MIDB("中国";3;2) returns "国" (byte position 3 is at the beginning of a character in a DBCS string, and 2 bytes constitute one DBCS character).

MIDB("office";2;3) returns "ffi" (byte position 2 is at the beginning of a character in a non-DBCS string, and 3 bytes of a non-DBCS string constitute 3 characters).

PROPER

Qubee jalqabaa jechoota diraa barruu hunda keessa jiru qubee guddaa godha.

Caasima

PROPER("Barruu")

Barruun barruu jijjiiramuu qabu ibsudha.

Fakkeenya

=LOWER("Aduu") aduu deebisa.

REPLACE

Qaama diraa barruu diraa barruu biraatiin bakka buusa. Faankishiniin kun arfiiwwanii fi lakkoofsota (ofumaan gara barruutti jijjiiraman) bakka buusuuf gargaara. Firiin faankishinii yeroo hunda akka barruutti mul'ata. Yoo Lakkoofsa barruudhaan bakka bu'e irratti shallaggiiwwan dabalataa adeemsisuu barbaadde, faankishinii VALUE fayyadamuudhaan deebistee gara lakkoofsaatti jijjiiruu si barbaachisa.

Yoo barruun lakkoofsota qabatu kamiyyu akka lakkoofsaatti akka inni hiikamu hin barbaaddu ta'ee fi ofumaan gara barruutti jijjiirame mallattoo waraabbii keessatti hammatamuu qaba.

Caasima

REPLACE("Barruu"; Qubannoo; Dheerina; "BarruuHaaraa")

Barruun barruu kutaan isaa bakka bu'u agarsiisa.

Qubannoon bakka barruu keessa jiru iddootti bakka bu'iinsi jalqabu agarrsiisa.

Dheerinni lakkoofsa barruuwwanii Barruu bakka bu'uu qabudha.

BarruuHaaraan barruu Barruu bakka bu'u agarsiisa.

Fakkeenya

=REPLACE("1234567";1;1;"444") "444234567" deebisa. Arfiin tokko qubannoo 1 irra jiru BarruuHaaraa guutuudhaan bakka bu'a.

REPT

Diraa arfii lakkoofsa garagalchoota kennamaniin irra deddeebi'a.

Caasima

REPT("Barruu"; Lakkoofsa)

Barruun barruu irra deddeebi'amuu qabudha.

Lakkoofsi lakkoofsa irra deddeebbiiti.

Firiin inni ol-aanaan arfiiwwan 255 ta'uu ni danda'a.

Fakkeenya

=REPT("Akkam bultan";2) Akkam bultanAkkam bultan deebisa.

RIGHT

Arfii ykn arfiiwwan barruu dhumaa deebisa.

Caasima

RIGHT("Barruu"; Lakkoofsa)

Barruun barruu kutaan isaa mirgaa murteessamuu qabudha.

Lakkoofsi (dirqala) lakkoofsa arfiiwwanii kutaa mirgaa barruuti.

Fakkeenya

=RIGHT("Sun";2) un deebisa.

RIGHTB

Returns the last character or characters of a text with double bytes characters sets (DBCS).

Caasima

RIGHTB("Text"; Number_bytes)

Text is the text of which the right part is to be determined.

Number_bytes (optional) specifies the number of characters you want RIGHTB to extract, based on bytes.

Fakkeenyawwan

RIGHTB("中国";1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and a space character is returned instead).

RIGHTB("中国";2) returns "国" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

RIGHTB("中国";3) returns " 国" (3 bytes constitute one half DBCS character and one whole DBCS character; a space is returned for the first half).

RIGHTB("中国";4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

RIGHTB("office";3) returns "ice" (3 non-DBCS characters each consisting of 1 byte).

ROMAN

Lakkoofsa gara lakkoofsa Roomaatti jijjiira. Hangiin gatii 0 fi 3999 gidduu ta'uu qaba,haalatootni intiijeroota 0 irraa hanga 4 ta'uu danda'a.

Caasima

ROMAN(Lakkoofsa; Haalata)

Lakkoofsi lakkoofsa gara lakkoofsa Roomaatti jijjiiramuu qabudha.

Haalatni (dirqala) hamma salphisuu agarsiisa. Akkuma gatiin guddachaa deemu, lakkoofsa Roomaa salphisuunis guddachaa deema.

Fakkeenya

=ROMAN(999) CMXCIX deebisa.

=ROMAN(999;0) CMXCIX deebisa

=ROMAN (999;1) LMVLIV deebisa

=ROMAN(999;2) XMIX deebisa

=ROMAN(999;3) VMIV deebisa

=ROMAN(999;4) IM deebisa

SEARCH

Qubannoo cittaa barruu diraa arfii keessa jiru deebisa. Jalqaba barbaachaa akka dirqalaatti qindeessuu dandeessa. Barruun barbaachaa lakkoofsa ykn tartiiba arfiiwwanii ta'uu danda'a. Barbaachi qub-sukaanaa'aa miti.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

Caasima

SEARCH("BarruuBarbaadi"; "Barruu"; Qubannoo)

BarruuBarbaadi barbaadamuu qabudha.

Barruun barruu iddootti barbaachi gaggeeffamudha.

Qubannoon (dirqala) iddoo barruu keessaa bakkatti barbaachi jalqabamudha.

Fakkeenya

=SEARCH(54;998877665544) 10 deebisa.

SUBSTITUTE

Barruu moofaa diraa keessaa barruu haarawaan bakka buusa.

Caasima

SUBSTITUTE("Barruu"; "BarruuBarbaadi"; "BarruuHaarawa"; Uumama)

Barruun barruu kutaawwan barruu adda ta'an keessatti wal jijjiiruu qabanidha.

BarruuBarbaachi kutaa barruu adda ta'e kan bakka bu'amuu qabudha (al hedduu).

BarruuHaarawni barruu kutaa barruu adda ta'e bakka bu'uuf jirudha.

Uumamni (dirqala) uumama barruu barbaaduu kamtu akka bakka bu'amuu qabu mul'isa. Yoo ulaagaan kun hafe barruu barbaachi yeroo hunda bakka bu'ama.

Fakkeenya

=SUBSTITUTE("123123123";"3";"abc") 12abc12abc12abc deebisa.

=SUBSTITUTE("123123123";"3";"abc";2) 12312abc123 deebisa.

T

Faankishiniin kun barruu galtee, ykn yoo galteen barruu miti ta'e diraa barruu duwwaa deebisa.

Caasima

T(Gatii)

Yoo Gatiin diraa baruu ykn diraa barruu agarsiisa ta'e, Tn diraa barruu sana deebisa; ta'uu baannaan diraa barruu duwwaa deebisa.

Fakkeenya

=T(12345) diraa duwwaa deebisa.

=T("12345") diraa 12345 deebisa.

TEXT

Haala dhangii kennameetiin lakkoofsa gara barruutti jijjiira.

Caasima

TEXT(Lakkoofsa; Dhangii)

Lakkoofsi gatii lakkoofsaa jijjiiramuu qabudha.

Dhangiin barruu dhangii ibsudha. Haala afaan dhangii mandhee keessatti qindaa'een gargarbaastota dessimaalii ykn kumootaa fayyadami.

Fakkeenya

=TEXT(12.34567;"###.##") barruu 12.35 deebisa

=TEXT(12.34567;"000.00") barruu 012.35 deebisa

TRIM

Jechoota gidduutti iddoo arfii qeenxee hambisuudhaan, diraa irraa iddoowwan haqa.

Caasima

TRIM("Barruu")

Text refers to text in which spaces are to be removed.

Fakkeenya

=TRIM(" hello world ") returns hello world without leading and trailing spaces and with single space between words.

UNICHAR

Lakkaddaa lakkoofsaa gara arfii ykn qubee lakaddaa qeenxeetti jijjiira.

Caasima

UNICHAR(number)

Fakkeenya

=UNICHAR(169) arfii mirga abbummaa deebisa ©.

Sajoo Qaxxee

See also the UNICODE() function.


UNICODE

Barruu keessatti arfii lakaddaa qeenxee jalqabaaf lakaddaa lakkoofsaa deebisa.

Caasima

UNICODE("Text")

Fakkeenya

=UNICODE("©") lakkoofsa lakaddaa qeenxee 169 arfii mirga abbummaaf deebisa.

Sajoo Qaxxee

See also the UNICHAR() function.


UPPER

Diraa dirree barruu keessatti adda ba'e gara qubee guguddaatti jijjiira.

Caasima

UPPER("Barruu")

Barruun qubeewwan xixiqqoo ati gara qubee guguddaatti jijjiiruu barbaaddu agarsiisa.

Fakkeenya

=UPPER("Good Morning") AKKAM BULTE deebisa.

VALUE

Diraa barruu gara lakkoofsaatti jijjiira.

Caasima

VALUE("Barruu")

Barruun barruu gara lakkoofsaatti jijjiiramuu qabudha.

Fakkeenya

=VALUE("4321") 4321 deebisa.