Statistics Functions

Akaakuun kun faankishinootaIstaatistiksii qabata.

Ajaja kana bira gahuuf...

Saagi - Dalaga - Akaakuu Xiinannoon


Fakkeenyotni murtaa'an gabatee deetaa armaan gadii fayyadamu:

C

D

2

gatii x

gatii y

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


Faankishinootni istaatistikaalii cita kutaa armaan gadii keessatti ibsamu.

Fankishinoota Xiinannoo Kutaa Tokko

Fankishinoota Istaatistiksii Kutaa Lama

Fankishinoota Istaatistiksii Kutaa Sadi

Fankishinoota Istaatistiksii Kutaa Afur

Fankishinoota Istaatistiksii Kutaa Shan