Faankishinoota Waraantoo

Akaakuun kun faankishinii waraantoo of keessaa qaba.

Waraantoon maali?

Waraantoon hammangaa geeffame kan man'eewwan wardii irraa jiran gatii of keessaa qabaniidha. Hammangaan iskuweerii tarreewwan 3 fi tarjaa 3 waraantoo 3*3 ta'a:

A

B

C

1

170

31

33

2

95

17

195

3

195

170

50


Waraantoo xiqqaan ta'uu danda'u waraantoo 1*2 ykn 2*1 man'eewwan walcinaa lama wajjin.

Foormulaan waraantoo maali?

Foormulaan kan gatiin tokkoon tokkoon hammangaa man'ee keessaa ittiin madaalamu foormulaa waraantoo jedhama. Garaagarummaan foormulaa waraantoo fi foormulaan biroo foormulaan waraantoo iddoo gatii tokko gatiiwwan baay'ee waliin wal sima.

Foormulaa waraantoo gatiiwwan hojjii baayyee danda'u qofa osoo hin tanee, gatiiwwan bayyees kennuu danda'a. Firiin formulaa waraantoo warantoo ta'uu danda'a

Gatiiwwan tokkoon tokkoon man'ee waraantoo armaan oli 10 baayyisuuf, tokkoon tokkoon gatiitif ykn man'eetif foormulaa fayyadamuu hin barbaachisu. Innumaa foormulaa qenxee Waraantoo fayyadamuu barbachisa. Wardii garabiraa irraati hangii man'eewwanii 3 x 3 fili, foormulaa =10*A1:C3 fi walitti dhufeenya furtuu fayyadamuun +Shift+Enter galchii. Firiin gatiiwwan tokkoon tokkoo hangii ma'ee waraantoo 3 x 3 (A1:C3) hirmaataa kudhaniitin baayyata.

Baayyisuun alaati qoyyabota biroo hangii wabiitin(waraantoodhan) fayyadamuu dandeesa. shallagii LibreOffice waliin, ida'uu (+),hir'isuu (-), baayyisu (*), hiruu (/), expoonantii fayyadamii (^), diraa (&) fi waldorgomsiistota(=, <>, <, >, <=, >=). Qoyyabonnii tokkoon tokkoon gatii hangii man'ee keessaa akka waraantooti fayyadamuun foormulaa warantoo galfamee kenna.

Qoyyaboonnii waldorgomsisa foormulaa waraantoo keessaa man'ee duwwaa furuu haluma walfakkatuun foormulaa sirri, innis, akka zerooti ykn akka akka jecha duwwati. fakkeenyaaf, yoo man'een A1 fi A2 duwwaa ta'an foormulaan waraantoo {=A1:A2=""} fi {=A1:A2=0} lamaanu waraantoo tarja 1 fi tarree 2 man'eewwan TRUE of keessaa qabu kenna.

Yeroo kam foormulaawwan waraantoo fayyadamta?

Gatiiwwan adda addaa fayyadamuun yoo shallagii irra deebitu foormulawwan warantoo fayyadamii. Mala shallagii jijjiruuf yoo murteessiite, foormulaa waraantoo qofa haroomsita. foormulaa waraantoo ida'uuf, hangii waraantoo hunda fili itti aansuun jijjirrama barbaaddame foormulaa waraantootif godhi.

Foormulaawwan waraantoo dirqala yemmuu gatiiwwan baayyeen shallagamu iddoo qusachuus danda'a, waan kuufannoo baayyee garii hin tanneef. Dabalataan shallagii walxaxaa adeemsisuuf waraantoon baayyee barbachisa dha kanaafuu shallagii kee dabalatee hangiiwwan man'ee baayyee qaachuu dandeessa. LibreOfficen fankishinoota herreegaa waraantoodhaf qaba, waraantoowwan lama baayyisuu kanneen akka fankishinii MMULT ykn waraantoowwan lama kallattii malee baayyisuu fankishinii SUMPRODUCT shallaga.

Foormulaawwan waraantoo LibreOffice keessaa fayyadamuun shallagii

Foormulaa "baratamoo" hangii wabii keessaa uumuus ni dandeessa, kan akka ulaagaalee, foormulaa waraantoo agarsiisa. Firiin kan argamuu wal tiquu hangii wabiii fi tarjaa ykn tarree foormulaan keessat argamuuti. Yoo wal hin tuqnee ta'ee ykn yoo hangiin iddoo wal tuqiiti tarreewwan ykn tarjaawwan hundaa dhunfatee #VALUE!n ergaan dogogoraa ni mul'ata. Fakkeenyootni armaan gadii yaada kana ni ibsa:

Formulawwan Waraantoo Uumuu

Yoo formulaa waraantoo Masaka Fankishinii fayyadamuun uumte, sanduuqa filannoo Waraantoo yeroo hundaa akka firiiwwan waraantoo keessatti deebi'an mallattoo itti godhuu qabda. Ta'uu baannan, gatii man'ee gubbaa-bitaa kan waraantoo shallagametu deebi'a.

Yoo formulaa waraantoo kallatiin man'eetti galchite, furtuu Enter qofa dhiibuu irra makaa furtuu Shift++Enter fayyadamuu qabda. Foormulaan achiin foormullaa waraantoo qofa ta'a.

Sajoo Yaaddannoo

Formulaawwan waraantoo LibreOffice Calc keessatti argaman. Formulaawwan waraantoo hujeekaan cuftuuwwan galchuudhan uumuu hin dandeessu.


Sajoo Ofegannoo

Man'eewwan waraantoo firiwwanii ofumaan jijjiirraa irra dhorkamu.Haata'u malee, formulaa waraantoo man'ee hangii waraantoo mara filuudhan gulaaluu fi garagalchuu ni dandeessa.


Waraantoo Sarkee Dhaabbataa Formuulaa keessati Fayyadamun

Sarkee maatiksii/waraantoo dhabataa formulaa keessaa shallaguuf gargaara. sarkeen waraantoo curlii cuuftuudhan '{' '}' deeggarama. Miseensonni tokkoon tokkoon lakkoofsa (lakkoofsa negatiivii) ta'uu danda'a, yaayaa dhabbataa (TRUE, FLASE), ykn jecha jargifaa. Himannoon dhabbataa hin tannee hin hayyamamu. waraantoon tarree ykn tarja tokkoo ykn isaa oliin galfamuu danda'a. tarreewwan hundinu lakkoofsa miseensotaa wal fakkaata qabaachuu qabu, tarjaawwan hundinuu lakkoofsa miseensotaa walfakkataa qabaachuu qabu.

The column separator (separating elements in one row) and the row separator are language and locale dependent. But in this help content, the ';' semicolon and '|' pipe symbol are used to indicate the column and row separators, respectively. For example, in the English locale, the ',' comma is used as the column separator, while the ';' semicolon is used as the row separator.

Sajoo Qaxxee

You can view and change the row and column separator in - Calc - Formula - Separators.


Waraantonni dilgataa'uu hin danda'an

Fakkeenyota:

={1;2;3}

Waraantoon tarree tokkoo wajjinii lakkoofsota 1,2, fi 3 of keessaa qaba.

Waraantoo dhaabbataa kana galchuuf, tarree keessaa man'eewwan sadi filadhu, sana booda foormulaa ={1;2;3} cuftuu fi buufata xiqqaa, sana booda +Shift+Enter fayyadamuudhaan barreessa.

={1;2;3|4;5;6}

Waraantoo tarreewwan lamaa fi tokkoon tokkoo tarree keessa gatii sadi

={0;1;2|FALSE;TRUE;"two"}

Waraantoo deetaa walmake.

=SIN({1;2;3})

Akka foormulaa maatriksiitti gala, firii kan shallaggii SIN sadii qocolloo 1,2 fi 3 waliin kenna.

Foormulaawwan waraantoo gulaaluu

  1. Select the cell range or array containing the array formula. To select the whole array, position the cell cursor inside the array range, then press +/, where / is the Division key on the numeric keypad.

  2. F2 dhiibuu ykn qaree sarara naqaa keessa olkaa'uu. Hojiin kun lachuu foormulaa akka gulaaltu si taasisa.

  3. Edda jijjiirama taasiftee booda, +shift++Enter dhiibi.

Sajoo Qaxxee

Qaamawwan waraantoo dhanga'uu dandeessa. Fakkeenyaaf, halluu bocquullee. Hammangaa man'ee filachuu fi achumaan amaloowwan barbaadde jijjiiri.


Foormulaa Waraantoo garagalchuu

  1. Hammangaa man'ee ykn waraantoo foormulaa waraantoo of keessaa qaba.

  2. F2 dhiibuu ykn qaree sarara naqaa keessa olkaa'uu.

  3. Foormulaa gara sarara naqaa keessaati +C dhiibuudhaan garagalchi.

  4. Hammangaa man'eewwanii iddoo foormulaa waraantoo saaguu barbaaddee filachuu fi F2 dhiibuu ykn qaree sarara naqaa keessa olkaa'uu.

  5. +V dhiibuudhaab iddoo filatametti foormulaa maxxansuu fi +Shift+Enter dhiibuudhaan dhugoomsi. Hammangaan filatame amma foormulaa waraantoo of keessaa qaba.

Hammangaa Wataantoo qindeessuu

Waraantoo bahaa yoo gulaaluu barbaadde, kan armaan gadii hojjadhu:

  1. Hammangaa man'ee ykn waraantoo foormulaa waraantoo of keessaa qaba.

  2. Filannoo gaditti, gara mirgaatti, sajoo xiqqoo kan faaraan guddisuu ykn xinneessuu dandeessu argita.

Sajoo Yaaddannoo

Yeroo hammangaa waraantoo qindeessitu, foormulaan waraantoo battalumatti hin qindaa'u. Hammangaa kan firiin keessatti mul'atu qofa jijjiirta.


By holding down the key, you can create a copy of the array formula in the given range.

Waraantoo haalaa shallaguu

Waraantoo haalaa shallaguun foormulaa waraantoo ykn maatriksii kan faankishinii IF () ykn CHOOSE() dabalatuudha.

Fakkeenya armaan gadii keessatti, >0 foormulaa{=IF(A1:A3>0;"yes";"no")} qorachuun tokkoon tokkoo man'ee kan hammangaa keessaa A1:A3 fayyaduu fi firiin gara man'ee gituutti garagara.

A

B (foormulaa)

B (firii)

1

1

{=IF(A1:A3>0;"yes";"no")}

eeyyee

2

0

{=IF(A1:A3>0;"yes";"no")}

miti

3

1

{=IF(A1:A3>0;"yes";"no")}

eeyyee


Faankishiniin armaan gadii waraantoo dirqisiifame kenna: CORREL, COVAR, FORECAST, FTEST, INTERCEPT, MDETERM, MINVERSE, MMULT, MODE, PEARSON, PROB, RSQ, SLOPE, STEYX, SUMPRODUCT, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2, TTEST. Yoo wabii naannoo akka qocollootti fayyadamte yeroo faankishinii tokko waamtu, faankishiniin amala faankishinii waraantoo godhata. Gabateen armaan gadii fakkeenya waraantoo qabannoo dirqisiifamee kenna:

A

B (foormulaa)

B (firii)

C (foormulaa waraantoo dirqisiisa)

C (firii)

1

1

=A1:A2+1

2

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5

2

2

=A1:A2+1

3

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5

3

=A1:A2+1

#VALUE!

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5


FREQUENCY

Waraantoo-tarjaa-tokko keessatti tamsaasa hammantaa mul'isa. Faankishiniin lakkoofsa gatii kan waraantoo deetaa keessa jiru kan gatii waraantoo kutaatiin kenname lakkaa'a.

Caasima

FREQUENCY(Guyyaa; Ramaddii)

Deetaan wabii gatii lakkaa'amee bakka bu'a.

Gitoonni waraantoo gatiiwwan daangeffaman bakka bu'a.

Sajoo Yaaddannoo

Gubbaa fuula kanaa irratti seensa waliigalaa gara faankishinii Waraantootti barbaaduu dandeessa.


Fakkeenya

Gabatee armaan gadii keessatti, tarjaan A gatiiwwan safaraa tartiiba hin eegne tarreessa. Tarjaan B daangaa gubbaa kutaadhaaf kan tarjaa A hiruu barbaadde of keessaa qaba. Akkaataa daangaa B1 keessa seeneen, faankishiniin FREQUANCY gatii safarame 5 gadi ykn walqixa deebisa. Sababa daangaan B2 10 ta'e, faankishiniin FREQUENCY firii lammaffaa akka lakkoofsa gatiin safaramee kan 5 irra caalu fi xiqqaatu ykn 10 walqixa ta'u deebisa. Barruun ati B6 keessatti galchite, ">25", wabii qofaaf oola.

Haalata

Haalata

Haalata

1

12

5

1

2

8

10

3

3

24

15

2

4

11

20

3

5

5

25

1

6

20

>25

1

7

16

8

9

9

7

10

16

11

33


Hammangaa tarjaa qeenxee kan hammantaa akkaataa daangaa kutaatiin galchitu filadhu. Kutaa qinaaxxii irra dirree tokko dirqama filachuu qabda. Fakkeenya kana keessatti, hammangaa C1:C6 filadhu. Faankishinii FREQUENCY Faankishinii wizaardii. keessaa waami. Guyyaa hammangaa(A1:A11) keessaa filachuu, fi achumaan Kutaawwan hammangaa kan daangaa kutaa (B1:B6) galchite filadhu. Waraantoo sanduuqafilannoo fi OK cuqaasi. Hammantaa lakkaa'amu hammangaa C1:C6 keessaa filadhu.

More explanations on top of this page.

GROWTH

Tuqaalee adeemsa eksipoonenshaalii waraantoo keessaa shallaga.

Caasima

GROWTH(DeetaaY; DeetaaX; DeetaaHaaraaX; GosaFaankishinii)

DeetaaYn waraantoo Deetaa Y bakka bu'a.

eDeetaaX (dirqaalee) waraantoo Deetaa X bakka bu'a.

DeetaaHaaraaX (dirqaalee)n waraantoo deetaa X, gatiiwwan irra deebiidhaan keessatti shallagaman bakka bu'a.

GosaFaankishinii(dirqaalee). Yoo GosniFaankishinii = 0 ta'e, faankishinootni uunka y = m^x ni shallagamu. Yoo ta'uu baate, faankishinootni y = b*m^x ni shallagamu.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

More explanations on top of this page.

Fakkeenya

Faankishiniin kun waraantoo kenna faankishiniin kunis akkuma faankishinoota waraantoo kaaniitti qabama. Bakka deebiin akka uumamu barbaaddutti hangii filadhuuti faankishinii filadhu. DeetaaY filadhu. Ulaagota biroo kamiyyu galchi, Waraantoo mallatteessiiti OK cuqaasi.

LINEST

Gabatee xiinannoosarara sirrii kan deetaa qindaa'e kan gitu deebisa.

Caasima

LINEST(Deetaa_Y; Deetaa_X; Gosasorooroo; Sadarkaa)

Deetaa_Y hangii tarree ykn tarjaa baaqqee qindeessii Y qindeessa akeektuu deetaa keessaa oifteessuu.

Deetaa_X (filannoo) hangii tarre ykn tarjaa baaqqee walgita qindeessii x ti. Yoo deetaa_X hafe 1, 2, 3, ..., n tti duraantoo ta'a. Yoo jijjiiramtoota tokkoo ol qindaa'an deetaa_X hangii tarroota fi tarjoota waligitu wajjin ta'a.

LINEST sarara sirrii y = a + bx deetaa sirriitti taasisamu barbaada, sorooroo regreeshinii fayyadamuun (mala "iskuweerii xiqqaa"). Tuuta bakka bu'eewwan tokkoo ol sararichi sirrii unkaa itti aanu qabaata y = a + b1x1 + b2x2 ... + bnxn.

If linearType is FALSE the straight line found is forced to pass through the origin (the constant a is zero; y = bx). If omitted, linearType defaults to TRUE (the line is not forced through the origin).

If stats is omitted or FALSE only the top line of the statistics table is returned. If TRUE the entire table is returned.

LINEST gabatee (waraantoo) xinaannoo akka kana gadiitti deebisa fi akka foomulaa waraantootti galfamuu qaba (fakkeenyaaf +Shift+Return bakka deebisii fayyadamuun).

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

More explanations on top of this page.

Fakkeenya

Faankishiniin kun waraantoo kenna faankishiniin kunis akkuma faankishinoota waraantoo kaaniitti qabama. Deebiiwwaniif hangii filadhu sana booda faankishinii filadhu. data_Y filadhu. Yoo barbaadde, ulaagota biroo galchi. Waraantoo filadhuuti Tole cuqaasi.

Firiin sirna (yoo stats = 0), dhaan kenname, yoo xinnaate dhundhula sarara rigireeshinii fi bakkatti rigireeshinichi siiqqee Y wajjiin walqaxxaamuru agarsiisa.Yoo stats 0 waliin wal qixa yoo ta'uu baate, firii biraan mul'ata.

Firiiwwan LINEST Biroo:

Fakkeenyota armaan gadii qoradhu:

A

B

C

D

E

F

G

1

x1

x2

y

195

2

148

170

100

4,17

-3,48

82,33

3

195

195

105

5,46

10,96

9,35

4

195

11

104

0,87

5,06

#NA

5

170

12

108

13,21

148

#NA

6

148

15

111

675,45

102,26

#NA

7

195

17

120

8

170

19

133


Tarjaan A gatiiwwan X1 hedduu qaba, tarjaa B gatiiwwan X2 hedduu fi tarjaan C gatiiwwan Y of keessatti qabatu. Gatiiwwan kana qaata wardii ke keessa galchiteetta. Amma E2:G6 wardii keessaa qindeessiteetta dabalataanisMasaka Faankishinii kakaasteetta. Faankishiniin LINEST akka hojjetu gochuuf, sanduuqa Waraantoo mirkaneessu Masaka Faankishinii keessa jiru mallatteessiteetta ta'uu qaba. Itti aansuudhaan, gatiiwwan armaan gadii wardii keessa jiran filadhu (ykn gabatee furtuu fayyadamuudhaan isaan galchi):

Deetaa_Yn C2:C8 dha

Deetaa_Xn A2:B8 dha

Gosnisorooroo fi stats lamaan isaaniiyyu 1 tti qindaa'u.

Akkuma OK cuqaasteen, akka fakkeenya keessatti mul'atetti LibreOffice Calc fakkeenya armaan gadii gatiiwwan LINEST dhaan guuta.

Foormulaan kabala Foormulaa keessa jiru tokko tokkoo mandhee waraantoo LINEST ilaallata {=LINEST(C2:C8;A2:B8;1;1)}

Kun gatiiwwan LINEST shallagaman bakka bu'a:

E2 fi F2: Dhundhula m sarara rigireeshinii y=b+m*x gatiiwwan x1 fi x2f. Gatiiwwan tartiiba garagaltoodhaan kennamu; innis, dhundhulli x2 E2 keessa fi dhundhulli x1 F2 keessa.

G2: Walqaxxaamura b siiqqee y wajjiin.

E3 fi F3: Dogongora istaandardii gatii dhundhulaa.

G3: Dogongora istaandardii walqaxxaamuraa

E4: RSQ

F4: Dogongora istaandardii rigireeshinii gatii Y f shallagame.

E5: Gatii F xiinxala vaariyaansii irraa.

F5: Digirii walabummaa xiinxala vaariyaansii irraa.

E6: Ida'ama diveeshinii iskuweerii ta'e kan gatiiwwan Y miinii sorooroo isaanii irraa tilmaamame.

F6: Ida'ama diveeshinii iskuweerii ta'e kan gatii Y gatiiwwan Y kennaman irraa tilmaamame.

More explanations on top of this page.

LOGEST

Faankishiniin kun itti guuta deetaa galee akka marfata rigireeshinii eksipoonenshaalii (y=b*m^x)tti shallaga.

Caasima

LOGEST(DeetaaY; DeetaaX; GosaFaankishinii; Stats)

DeetaaYn waraantoo Deetaa Y bakka bu'a.

eDeetaaX (dirqaalee) waraantoo Deetaa X bakka bu'a.

GosaFaankishinii (dirqaalee). Yoo Gosni_Faankishinii = 0 ta'e, faankishinoonni uunka y = m^x ni shallagamu.Yoo ta'uu baate, faankishinoonni y = b*m^x ni shallagamu.

Stats (dirqaalee). Yoo Stats=0 ta'e, kofishentii rigireeshinii qofatu shallagama.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

More explanations on top of this page.

Fakkeenya

Ida'amni iskuweerii kennamuu baatuyyu, LINEST ilaali.

MDETERM

Determinentii waraantoo waraantoo deebisa. Faankishiniin kun gatii man'ee ammee keessa jiru deebisa; firiiwwaniif hammangaa ibsuun hin barbaachisu.

Caasima

MDETERM(Waraantoo)

Waraantoon waraantoo iskuweerii kan determinentiin keessatti ibsame bakka bu'a.

Sajoo Yaaddannoo

You can find a general introduction to using Array functions on top of this page.


More explanations on top of this page.

MINVERSE

Fuggisoo waraantoo deebisa.

Caasima

MINVERSE(Waraantoo)

Waraantoon iskuweerii waraantoo kan garagaru bakka bu'a.

More explanations on top of this page.

Fakkeenya

Hammangaa iskuweerii fi MINVERSE filadhu. Waraantoo baha filadhu, dirree Waraantoo filachuu fi OK irratti cuqaasuu.

MMULT

Bu'aa waraantoo kan waraantota lamaa shallaga. Lakkoofsi tarjaawwanii kan waraantoo 1 dirqama lakkoofsa tarreewwanii kan waraantoo 2 waliin wal simachuu qaba.

Caasima

MMULT(Waraantoo; Waraantoo)

Waraantoon iddoo jalqabaa irra jiru waraantoo duraa baay'ataa waraantoo keessatti fayyadu bakka bu'a.

Waraantoon iddoo lammaffaa irra jiru waraantoo lammaffaa lakkoofsa tarreewwaniin tokko ta'e bakka bu'a.

Sajoo Yaaddannoo

More explanations on top of this page.


Fakkeenya

Hammangaa iskuweerii filadhu. Faankishinii MMULT filadhu. Waraantootokkoffaa filadhu, achumaan Waraantoolammaffaa filadhu. Faankishinii Wiizaardii fayyadamuun, Waraantoo sanduuqaa mirkaneessi. Click OK. Waraantoon bahaa hammangaa tokkoffaa irratti filatame ni mul'ata.

MUNIT

Waraantoo iskuweerii nunitarii kan hamma wayii deebisa. Waraantoon nuniitarii iskuweerii iddoo maalimaan diyaagonaalii guddaan 1 fi waraantoon biroo hunduu 0 dha.

Caasima

MUNIT(Gara)

Hammantaan hamma waraantoo takkaa ibsa.

Sajoo Yaaddannoo

Gubbaa fuula kanaa irratti seensa waliigalaa gara faankishinii Waraantootti barbaaduu dandeessa.


Fakkeenya

Waraantoo iskuweerii wardii waliin filachu, fakkeenyaaf, A1 hanga E5 tti.

Osoo hangii hinfilin, faankishinii MUNIT filadhu. Sanduuqa filannoo Waraantoo mallatteessi. Safartuu waraantootiif, haala kanaan 5, hammamtaa barbaadame galchiitii OK cuqaasi.

Yookan ammoo =Munit(5) foormulaa hammangaa dhumaa filatame(E5) keessa formula galchuu dandeessa, fi dhiibi.

Amma waraantoo takka hammangaa A1:E5 waliin argita.

More explanations on top of this page.

SUMPRODUCT

Miseensota waraantoowwan kennaman keessa jiru baayi'see, ida'ama baay'attoota kanaa kenna.

Caasima

SUMPRODUCT(Waraantoo1; Waraantoo2...Waraantoo30)

Waraantoo1, Waraantoo2...Waraantoo30ni waraantota miseensonni isaanii baay'achuu qaban bakka bu'a.

Yoo xinnaate waraantoon tokko garee tarree qajeelfamaa ta'uu qaba.Yoo waraantoon tokko qofti kenname, miseensonni waraantoo hundi ni ida'amu.

Fakkeenya

A

B

C

D

1

195

183

148

195

2

195

170

148

195

3

170

11

12

13


=SUMPRODUCT(A1:B3;C1:D3) 397 kenna.

Shallaga: A1*C1 + B1*D1 + A2*C2 + B2*D2 + A3*C3 + B3*D3

Baay'ina kaldhabee kalqabee lamaa shallaguuf SUNPRODUCT fayyadamuu dandeessa.

Sajoo Yaaddannoo

SUMPRODUCTn lakkoofsa qeenxee kenna, faankishinii akka faankishiniitti galchuun hin barbaachisu.


More explanations on top of this page.

SUMX2MY2

Ida'ama garaagarummaa iskuweerota gatiiwwan waraantota lama keessa jiranii kenna.

Caasima

SUMX2MY2(WaraantooX; WaraantooY)

WaraantooXn waraantoo jalqabaa miseensonni isaa iskuweerii ta'anii ida'amuu qaban bakka bu'a.

WaraantooYn Waraantoo lammaffaa miseensonni isaa iskuweerii ta'anii hi'achuu qaban bakka bu'a.

More explanations on top of this page.

SUMX2MY2

Ida'ama ida'ama iskuweerota gatiiwwan waraantota lama keessa jiranii kenna.

Caasima

SUMX2MY2(WaraantooX; WaraantooY)

WaraantooXn waraantoo jalqabaa miseensonni isaa iskuweerii ta'anii ida'amuu qaban bakka bu'a.

WaraantooYn waraantoo lammaffaa miseensonni isaa iskuweerii ta'anii fi ida'amuu qabanii bakka bu'a.

More explanations on top of this page.

SUMX2MY2

Iskuweerota vaariyaansii gatiiwwan waraantota lama keessa jiran gidduu jiru walitti ida'a.

Caasima

SUMX2MY2(WaraantooX; WaraantooY)

WaraantooXn waraantoo jalqabaa miseensonni isaa hir'atanii iskuweerii ta'uu qaban bakka bu'a.

WaraantooXn waraantoo lammaffaa, miseensonni isaa hir'atanii iskuweerii ta'uu qaban bakka bu'a.

More explanations on top of this page.

TRANSPOSE

Tarreewwanii fi tarjaawwan waraantoo tiraansipoos godha.

Caasima

TRANSPOSE(Waraantoo)

Waraantoon waraantoo wardii keessa jira kan tiraanispoosid ta'an bakka bu'a.

Sajoo Yaaddannoo

Gubbaa fuula kanaa irratti seensa walii galaa faankishinii Waraantoo fayyadamuuf barbaaduu dandeessa.


Fakkeenya

Wardii keessatti, hammangaa kan waraantoon tiraanipoosid ta'e keessatti mul'atu filadhu. Yoo waraantoo duraa tarreewwan n fi tarjaawwan m qabaate, hammangaan filatte dirqama yoo xiqqaate tarreewwan m fi tarjaawwan n qabaachuu qaba. Sana booda foormulaa kallattiidhaan galchi, waraantoo duraa filachuu fi dhiibi. Ykn, yoo Masaka Faankishiniifayyadamaa jiraatte, Waraantoo sanduuqa filannoo keessatti mallatteessi. Waraantoon tiraanspoosid ta'e hammangaa galtee filatame keessatti mul'achuu fi batalumaan jijjiirraa dhorkuu falma.

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9


The above table is 2 rows, 4 columns. In order to transpose it, you must select 4 rows, 2 columns. Assuming you want to transpose the above table to the range A7:B10 (4 rows, 2 columns) you must select the entire range and then enter the following:

TRANSPOSE(A1:D2)

Then make sure to enter it as matrix formula with . The result will be as follows:

A

B

7

2

6

8

3

7

9

4

8

10

5

9


TREND

Gatiiwwan karaa adeemsa sorooroo kenna.

Caasima

TREND(DeetaaY; DeetaaX; DeetaaHaaraaX; GosaSorooroo)

DeetaaYn waraantoo Deetaa Y bakka bu'a.

eDeetaaX (dirqaalee) waraantoo Deetaa X bakka bu'a.

DeetaaHaaraaX (dirqaalee)n waraantoo Deetaa X, gatiiwwan irra deebiidhaan shallaguuf gargaaran bakka bu'a.

GosaSorooroo(Dirqaalee). Yoo Gosni Sorooroo = 0, sana booda sararoonni karaa tuqaa zeeroo shallagamu. Yoo ta'uu baate, sararooni iddoodaas shallagamuu ni danda'u. Durtiin GosaSorooroo <> 0 dha.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

More explanations on top of this page.

Fakkeenya

Hangii wardii adeemsi deetaa keessatti uumamuu danda'u filadhu.Faankishinii filadhu. Deetaa firii galchi ykn tuqaadhaan isa filadhu. Dirree Waraantoo mallatteessi. OK cuqaasi. Deetaan gaalchaa deetaa firii irraa shallagame ni mul'ata.