Faankishinii herreegaa

Akaakuun kun faankishinii Herreegaa calc of keessaa qaba. Masaka Faankishinii banuuf, Saagi - Faankishinii fili.

[text/scalc/01/func_aggregate.xhp#aggregate_head not found].

This function returns an aggregate result of the calculations in the range. You can use different aggregate functions listed below. The Aggregate function enables you to omit hidden rows, errors, SUBTOTAL and other AGGREGATE function results in the calculation.

RAWSUBTRACT

Subtracts a set of numbers and gives the result without eliminating small roundoff errors.

HOUR

Return a numeric value calculated by a combination of three colors (red, green and blue) and the alpha channel, in the RGBA color system. The result depends on the color system used by your computer.

[text/scalc/01/func_sumifs.xhp#sumifs_head not found].

Returns the sum of the values of cells in a range that meets multiple criteria in multiple ranges.

ABS

Gatii of danda'aa lakkoofsaa deebisa.

Caasima

ABS(Lakkoofsa)

Lakkoofsi lakkoofsa gatiin of danda'aan isaa shallagamuudha.Lakkoofsi gatii of danda'aan gatii mallattoo +/- ala qabaatudha.

Fakkeenya

=ABS(-56)56 deebisa.

=ABS(12) deebisa.

=ABS(0) 0 deebisa.

ACOS

Garagalcha cosine tiriginomeetirii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

ACOS(Lakkoofsa)

Faankishiniin kun cosine tiriginomeetirii lakkoofsaa,kan kofaa(raadiyaanidhaan)kan cosine isaa lakkoofsa ta'e.Kofti deebi'u 0 fi PI gidduudha.

Kofa deegridhaan deebisuuf,faankishinii DEGREE fayyadamaa.

Fakkeenya

=ACOS(-1) 3.14159265358979 deebisa(PI raadiyaanidhaan)

=DEGREES(ACOS(0.5)) 60 deebisa.Cosine 60 0.5 ta'a.

Open file with example:

ACOSH

Kosaayinii haayperpoolikii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

ACOSH(Lakkoofsa)

Faankishiniin kun garagalcha cosine haayperpoolikii Lakkoofsaadeebisa,lakkoofsi sun cosine haayperpoolikiin isaa lakkoofsa ta'eedha.

Lakkoofsa dirqama 1 waliin walqixa ykn caaluu qaba.

Fakkeenya

=ACOSH(1) 0 deebisa.

=ACOSH(COSH(4)) 4 deebisa.

Open file with example:

ACOT

Garagaltoo cotangent (the arccotangent) lakkoofsa kennamee deebisa.

Caasima

ACOT(Lakkoofsa)

Faankishiniin kun garagaltoo cotangent tiriiginoomeetirii Number,kan kofti(raadiyaanidhaan) cotangent isaa lakkoofsa ta'e deebisa.Kofti deebi'u 0 fi PI gidduudha.

Kofa deegridhaan deebisuuf,faankishinii DEGREE fayyadamaa.

Fakkeenya

=ACOT(1) 0.785398163397448 (PI/4 raadiyaanii)deebisa.

=DEGREES(ACOT(1)) 45 deebisa.Tangent tiin diigrii 45 1.

Open file with example:

ACOTH

Garagaltoo cotangentii haayperpoolokii lakkoofsa kennamee deebisa.

Caasima

ACOTH(Lakkoofsa)

Faankishiniin kun garagaltoo cotangentii lakkoofsa kennamee deebisa, sunis lakkoofsa kan cotangentii haayperbooliikii lakkoofsa ta'eedha.

Yoo lakkoofsi -1 fi 1 dabalee gidduu kana ta'e dogogorri ni uumama.

Fakkeenya

=ACOTH(1.1) Garagalcha cotangentii haayperpoolikii 1.1,tilmaamaan 1.52226 deebisa.

Open file with example:

ASIN

Garagaltoo sine tirignoomeetirii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

ASIN(Lakkoofsa)

Faankishiniin kun garagaltoo sine tiriignoomeetirii Lakkoofsaa,sine kofti isaa lakkoofsaan ta'e deebisa.Kofti deebiu -PI/2 fi +PI/2 gidduu jira.

Kofa deegridhaan deebisuuf,faankishinii DEGREE fayyadamaa.

Fakkeenya

=ASIN(0) 0 deebisa. returns 0.

=ASIN(1) 1.5707963267949 (PI/2 raadiyaanidhaan)deebisa.

=DEGREES(ASIN(0.5)) 30 deebisa.Sine diigrii 30 0.5 ta'a.

Open file with example:

ASINH

Garagaltoo sine haayperpoolikii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

ASINH(Lakkoofsa)

Faankishiniin kun garagaltoo sine haayperpoolikii Lakkoofsaa,lakkoofsa sine haayperpoolikii isaa lakkoofsa deebisa.

Fakkeenya

=ASINH(-90) tilmaamaan -5.1929877 deebisa.

=ASINH(SINH(4)) 4 deebisa.

Open file with example:

ATAN

Garagaltoo tangentii tiriignoomeetirii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

ATAN(Lakkoofsa)

Faankishiniin kun garagaltoo tangentii tiriignoomeetirii Lakkoofsaa,tangentii kofti isaa lakkoofsaan ta'e deebisa.Kofti deebiu -PI/2 fi +PI/2 gidduu jira.

Kofa deegridhaan deebisuuf,faankishinii DEGREE fayyadamaa.

Fakkeenya

=ATAN(1) 0.785398163397448 (PI/4 raadiyaanii)deebisa.

=DEGREES(ATAN(1)) 45 deebisa.Tangentiin deegrii 45 1 ta'a.

Open file with example:

ATAN2

Garagaltoo tangentii tiriignoomeetirii koordineetii x fi y adda ba'ee deebisa.

Caasima

ATAN2(LakkoofsaX; LakkoofsaY)

LakkoofsiX gatii koordineetii x ti.

LakkoofsaY gatii coordineetii y ta'a.

ATAN2 garagaltoo tangentii tiriignoomeetirii,kunis,kofa(raadiyaaniidhaan) x-axisii fi sarara xuqaa LakkoofsaX ,gara LakkoofsaY ti deebisa.Kofti deebi'u -PI fi PI gidduu ta'a.

Kofa deegridhaan deebisuuf,faankishinii DEGREE fayyadamaa.

Fakkeenya

=ATAN2(20;20) 0.785398163397448 (PI/4 raadiyaanii)deebisa.

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) 45 deebisa.Tangentiin diigrii 45 1 ta'a.

Open file with example:

ATANH

Garagaltoo tangentii tiriignoomeetirii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

ATANH(Lakkoofsa)

Faankishiniin kun garagaltoo tangentii tiriignoomeetirii Lakkoofsaa,kana jechuun lakkoofsa tangentiin haayperpoolikiin isaanii lakkoofsa ta'e deebisa jechuudha.

Lakkoofsi haala -1 < lakkoofsa < 1 kana dirqama fudhachuu qaba.

Fakkeenya

=ATANH(0) 0 deebisa.

Open file with example:

CEILING

Lakkoofsa haga hirmaannee siignifikaantii itti dhinootti siqsa.

Caasima

CEILING(Lakkoofsa;siignifikaantii;Moodii)

Lakkoofsi lakkoofsa ol siiqfamuudha.

siignifikaantiin lakkoofsa hirmaanneen gatii isaa ol siiqfameedha.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded away from zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded towards zero.

Sajoo Ofegannoo

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the CEILING function is exported as the equivalent CEILING.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either CEILING.PRECISE that exists since Excel 2010, or CEILING.XCL that is exported as the CEILING function compatible with all Excel versions. Note that CEILING.XCL always rounds away from zero.


Fakkeenya

=CEILING(-11;-2) -10 deebisa.

=CEILING(-11;-2;0) -10 deebisa

=CEILING(-11;-2;1) -12 deebisa

CEILING.MATH

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance.

Syntax

CEILING.MATH(Number; Significance; Mode)

Number is the number that is to be rounded up.

Significance is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded away from zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded towards zero.

Sajoo Ofegannoo

This function exists for interoperability with Microsoft Excel 2013 or newer.


Example

=CEILING.MATH(-10;-3) returns -9

=CEILING.MATH(-10;-3;0) returns -9

=CEILING.MATH(-10;-3;1) returns -12

CEILING.PRECISE

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

Caasima

CEILING.PRECISE(Number; Significance)

Lakkoofsi lakkoofsa ol siiqfamuudha.

siignifikaantiin lakkoofsa hirmaanneen gatii isaa ol siiqfameedha.

Fakkeenya

=CEILING(-11;-2) -10 deebisa.

CEILING.XCL

Rounds a number away from zero to the nearest multiple of Significance.

Syntax

CEILING.XCL(Number; Significance)

Number is the number that is to be rounded.

Significance is the number to whose multiple the value is to be rounded.

Sajoo Ofegannoo

This function exists for interoperability with Microsoft Excel 2007 or older versions.


Example

=CEILING.XCL(1;3) returns 3

=CEILING.XCL(7;4) returns 8

=CEILING.XCL(-10;-3) returns -12

COMBIN

lakkoofsa makaa tuutaaf osoo irra hin deebi'ini deebisa.

Caasima

COMBIN(Lakkaawwii1; Lakkaawwii2)

Lakkaawwiin1 lakkoofsa maalimaa tuutaa keessati.

Lakkaawwii2 lakkoofsa maalimaa tuuta irraa filamuudha.

COMBIN lakkoofsa karaa maamila filachuuf ta'u deebisa. Fakkeenyaaf, yoo maalimoonni 3 A, B fi C tuuta keessa jiraatan, maalimoota 2 karaa adda addaa 3 filachuu dandeessa, isaanis AB, AC fi BC dha.

COMBIN foormulaa hojjoomuu: lakkaawwii1!/(lakkaawwii2!*(lakkaawwii1-lakkaawwii2)!)

Fakkeenya

=COMBIN(3;2) 3 deebisa.

COMBINA

Lakkoofsa makaa maalimaa cita tuutaa irra deebii dabalatee deebisa.

Caasima

COMBINA(Lakkaawwii1;Lakkaawwii2)

Lakkaawwiin1 lakkoofsa maalimaa tuutaa keessati.

Lakkaawwii2 lakkoofsa maalimaa tuuta irraa filamuudha.

COMBINA lakkoofsa karaa maalimoota kana filatu, iddoo tartiibni filachuu barbaachisu deebisa, achiin irradeebiin maalimoota ni eyyamama. Fakkeenyaf, yoo maalimoonni 3 A, B fi Cn tuuta keessa jiratan, maalimoota 2 karaa adda addaa 6 filachuu dandeessa, isaanis AB, BA, AC, CA, BC fi CB dha.

COMBINA foormulaa hojjoomuu: (lakkaawwii1+lakkaawwii2-1)! /(lakkaawwii2! (lakkaawwii1-1)!)

Fakkeenya

=COMBINA(3;2) 6 deebisa.

CONVERT_OOO

Gatii safartuu tokko irraa gara safartuu birootti jijjiira. Sababootni jijjiirraa tarree qindaayinaa keessatti ni kennamu.

Al tokkotti tarreen sababoota jijjiirraa kennata maallaqaalee AwurooppEUROCONVERaa keessa jiran akkasumas Yuuroon (fakkeenya armaan gadii ilaali). Faankishinii haaraa EUROCONVERT waliin maalaqoota kana jijjiiruu dandeessa.

Caasima

CONVERT_OOO(value;"text";"text")

Fakkeenya

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the Euro value of 100 Austrian Schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 Euros into German Marks.

COS

Cosine kofa kennamee deebisa.

Caasima

COS(Lakkoofsa)

Cosine tiriignoomeetiriilakkoofsaa,kofa raadiyaanidhaan deebisa.

Cosine kofaa diigriidhaan deebisuuf,faankishinii RADIAN fayyadamaa.

Fakkeenyawwan

=COS(PI()/2) 0 deebisa,cosine PI/2 raadiyaanidhaani.

=COS(RADIANS(60)) cosine diigrii 60,0.5 deebisa.

Open file with example:

COSH

Cosine haayiperpoolikii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

COSH(Lakkoofsa)

Cosine haayperpoolikii lakkoofsaadeebisa.

Fakkeenya

=COSH(0) haayiperpoolikii zero 1 deebisa.

Open file with example:

COT

Kotaanjantii kofa(raadiyaanidhaan) kennamee deebisa.

Caasima

COT(Lakkoofsa)

Kotaanjantii Lakkoofsaa, kofa raadiyaanidhaan deebisa.

Kootaanjantii kofaa diigriidhaan deebisuuf,faankishinii RADIAN fayyadamaa.

Kootaanjantiin kofaa 1 kan taanjantiidhaan hirameen walqixa.

Fakkeenya

=COT(PI()/4) kootaanjantii PI/4 raadiyaaniidhaaf,1 deebisa.

=COT(RADIANS(45)) kootaanjantii diigrii 45,1 deebisa.

Open file with example:

COTH

Kootaanjantii haayperpoolikii lakkoofsa (kofaan)kennamee deebisa

Caasima

COTH(Lakkoofsa)

Kootaanjantii haayiperpoolikii Lakkoofsaa deebisa.

Fakkeenya

=COTH(1) Kootaanjanii haayiperpoolikii 1,tilmaamaan 1.3130 deebisa.

Open file with example:

CSC

Returns the cosecant of the given angle (in radians). The cosecant of an angle is equivalent to 1 divided by the sine of that angle

Caasima

COSH(Lakkoofsa)

Cosine tiriignoomeetiriilakkoofsaa,kofa raadiyaanidhaan deebisa.

Cosine kofaa diigriidhaan deebisuuf,faankishinii RADIAN fayyadamaa.

Fakkeenyawwan

=CSC(PI()/4) returns approximately 1.4142135624, the inverse of the sine of PI/4 radians.

=COS(RADIANS(60)) cosine diigrii 60,0.5 deebisa.

Open file with example:

CSCH

Cosine haayiperpoolikii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

COSH(Lakkoofsa)

Cosine haayperpoolikii lakkoofsaadeebisa.

Fakkeenya

=CSCH(1) returns approximately 0.8509181282, the hyperbolic cosecant of 1.

Open file with example:

DEGREES

Raadiyaanii gara diigriitti jijjiira.

Caasima

DEGREES(Lakkoofsa)

Lakkoofsi kofa raadiyaanii gara diigriitti jijjiiramuudha.

Fakkeenya

=DEGREES(PI()) diigrii 180 deebisa.

EUROCONVERT

Mahaalaqa biyyoolessaEroopiyaani durii gidduu jijjiiruu fi gara Euroosii fi Euroosii irraa.

Caasima

EUROCONVERT(Gatii; "Mahaalaqa_irraa"; "Mahaalaqatti", sirrummaa_guutuu, sirrummaa_rogsadeessuu)

Gatiin hamma maallaqaa jijjiiramuudha.

Maallaqa_irraa fiGara_maallaqaa safartuu maallaqa itti fi irraa duraa duuban jijjiiramuudha. Kuni dirqama barruu ta'uu qaba, maallaqaaf kontooffachiifni beekamaan (fakkeenyaaf "EURO"). Maakkiin (EURO tokkoon kan ilaalame) koomishinii yuuroopitiin qindaa'e.

Sirrummaa_guutuun dirqala. Yoo dhiisame ykn Soba ta'e, bu'aan isaa akka Gara maallaqaatti gara lakkurnyeetti buutama. Yoo Sirrummaa_guutuun Dhugaa ta'e, deebiin walitti hin buutamu.

Sirrummaa_garsadeeffamaan dirqala. Yoo sirrummaan_garsadeeffamaa kennamee fi >=3, bu'aan gidduu jijjiirraa garsadee (maallaqaa1,EUR,maallaqaa2) gara sirrummaatti buutama. Yoo sirrummaan_garsadeeffamaa dhiifame,bu'aan gidduu hin buutamu. Akkasumas Gara maallaqaatti "EUR" ta'e, sirrummaan_garsadeeffamaa akka garsadeeffamaa barbaadameetti fayyada fi jijjiirraan EUR gara EUR hojii irra oola.

Fakkeenyota

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") Shilingii awustiraaliyaa 100 gara Uurootti jiijjira.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM")Uuroo 100 gara Maarkisii Jaarmaniitti jijjiira.

EVEN

Lakkoofsa positiivii hanga intijarii guutuu itti aanuuttii fi lakkoofsa negatiivii gadi gara intijarii guutuu itti aanuutti siqsa.

Caasima

EVEN(Lakkoofsa)

Lakkoofsagara intijarii guutuutti ol,zero irraa deebisa.

Fakkeenyawwan

=EVEN(2.3) 4 deebisa.

=EVEN(2) 2 deebisa.

=EVEN(0) 0 deebisa.

=EVEN(-0.5) -2 deebisa.

EXP

e expoonentii lakkoofsaa deebisa. e tilmaamaan 2.71828182845904.

Caasima

EXP(Lakkoofsa)

Lakkoofsi paaworii e ittiin ka'uudha.

Fakkeenya

=EXP(1) 2.71828182845904,herreegni dhaabataan e kun sirrummaa calc tiifi.

FACT

Faaktooriyaalii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

FACT(Lakkoofsaa)

Lakkoofsa deebisa!, faaktooriyaaliin lakkoofsaa, akka lakkoofsa 1*2*3*4* ... * shallagama.

=FACT(0) akka hiikaatti 1 deebisa.

Faaktooriyaaniin lakkoofsa negatiivii"qoccolloo fashalaawaa" dogogora deebisa.

Fakkeenya

=FACT(3) 6 deebisa.

=FACT(0) 1 deebisa.

FLOOR

Lakkoofsa gara baay'ataa signifikansii dhihootti siiqsa.

Caasima

FLOOR(Lakkoofsa; Siignifikaansii; Moodii)

Lakkoofsi lakkoofsa gara gadiitti siiqfameedha.

siignifikaansiin lakkoofsa hirmaanneen gatii isaa gadi siiqfameedha.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded towards zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded away from zero.

Sajoo Ofegannoo

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the FLOOR function is exported as the equivalent FLOOR.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either FLOOR.PRECISE that exists since Excel 2010, or FLOOR.XCL that is exported as the FLOOR function compatible with all Excel versions. Note that FLOOR.XCL always rounds towards zero.


Fakkeenya

=FLOOR( -11;-2) -12 deebisa

=FLOOR( -11;-2;0) -12 deebisa

=FLOOR( -11;-2;1) -10 deebisa

FLOOR.PRECISE

Rounds a number down to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

Caasima

FLOOR.PRECISE(Number; Significance)

Lakkoofsi lakkoofsa gara gadiitti siiqfameedha.

siignifikaansiin lakkoofsa hirmaanneen gatii isaa gadi siiqfameedha.

Fakkeenya

=FLOOR( -11;-2) -12 deebisa

GCD

Hirmaataa walii guddicha kan intijaroota lamaa ykn lamaa ol ta'an deebisa.

Hirmaataa walii guddichi intijarii posotiivii guddicha kan intijaroota kennaman hundaa haftee malee hiraniidha.

Caasima

GCD(Intijarii1;Intijarii2;...;Intijarii30)

Intijariin1 haga 30intijaroota haga 30 jiraniif hirmaataa walii guddaan ni shallagama.

Fakkeenya

=GCD(16;32;24) firii 8 kenna,sababiin isaas 8 lakkoofsa guddaa kan 16, 24 fi 32 haftee malee hiruu danda'uudha.

=HWG(B1:B3) iddoo man'eewwan B1, B2, B3 9, 12 of keessaa qabaniidha , 93 kenna.

GCD_EXCEL2003

The result is the greatest common divisor of a list of numbers.

Sajoo Yaaddannoo

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Caasima

GCD_EXCEL2003(Number(s))

Lakkoofsi(onni)) lakkoofsota haga 30tti tarreeffamaniidha.

Fakkeenya

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) returns 5.

INT

Lakkoofsa gara intijajii itti aanutti gadi siiqsa.

Caasima

INT(Lakkoofsa)

Lakkoofsagara intijarii gadi siqeetti deebisa.

Lakkoofsonni negatiifiin gara negatiivii gadiitti siqa.

Fakkeenya

=INT(5.7) 5 deebisa.

=INT(-1.3)-2 deebisa.

ISO.CEILING

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

Caasima

ISO.CEILING(Number; Significance)

Lakkoofsi lakkoofsa ol siiqfamuudha.

siignifikaantiin lakkoofsa hirmaanneen gatii isaa ol siiqfameedha.

Fakkeenya

=CEILING(-11;-2) -10 deebisa.

LCM

Hirmaataa walii guddicha kan intijaroota lamaa ykn lamaa ol ta'an deebisa.

Caasima

LCM(Intijarii1;Intijarii2;...;Intijarii30)

Intijariin1 haga 30intijaroota haga 30 jiraniif hirmaataa walii guddaan ni shallagama.

Fakkeenya

Yoo lakkoofsota 512;1024 fi 2000 intijarii 1;2 fi 3 sanduuqa barruu, 128000 akka firiitti deebi'a.

LCM_EXCEL2003

The result is the lowest common multiple of a list of numbers.

Sajoo Yaaddannoo

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Caasima

LCM_EXCEL2003(Number(s))

Lakkoofsi(onni)) lakkoofsota haga 30tti tarreeffamaniidha.

Fakkeenya

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) returns 75.

LN

Lakkoofsa dhaabataa e irratti hundaa'udhaan logaarizimii uumamaa deebisa. e dhaabataa tilmaamaa gatii 2.71828182845904 qaba.

Caasima

LN(Lakkoofsa)

Lakkoofsi gatii logaarizimiin uumamaa shallagamuudha.

Fakkeenya

=LN(3) logaarizimii uumaamaa kan 3 tilmaamaan 1.0986 ta'a.

=LN(EXP(321))321 deebisa.

LOG

Logaarizimii lakkoofsaa gara beezii beekamaatti deebisa.

Caasima

LOG(Lakkoofsa;Beezii)

Lakkoofsi gatii logaarizimiin uumamaa shallagamuudha.

Beeziin beezii logaariizimii shallaguudhaaf ta'uudha. Yoo dhiifame, Baazii 10 yaadama.

Fakkeenya

=LOG(10;3) logaariizimii gara beezii 3 kan 10 (tilmaamaan 2.0959) deebisa.

=LOG(7^4;7) 4 deebsa.

LOG10

lakkoofsaa logaarizimii beezii-10 deebisa.

Caasima

LOG10(Lakkoofsa)

Logaarizimii gara lakkoofsa beezii-10 ti deebisa.

Fakkeenya

=LOG10(5) logaarizimii 5 beezii-10 tilmaamaan 0.69897 deebisa.

MOD

Yeroo intijariin tokko isa biraatiif hiramu haftee deebisa.

Caasima

MOD(Hiramaa; Jaloo)

Qocolloo intijariitiif faankishiniin kun hiraa mooduuloo hiramaa deebisa,sun haftee yeroo Hiramaan Hiraadhaanhiramuudha.

Faankishiniin kun akka Hiramaa- Hiraa * INT(Hiramaa/Hiraa)

Fakkeenya

=MOD(22;3)yeroo 22 lakkoofsa 3 hirame hafte 1 deebisa.

=MOD(11.25;2.5) 1.25 deebisa.

MROUND

Returns a number rounded to the nearest multiple of another number.

Caasima

MROUND(Lakkoofsa; Qooyyaboota)

Lakkoofsa gara baay'ataa kanBaay'ataa siiqfame deebisa.

Raawwiin karaa biraa ta'uu qabu Multiple * ROUND(Lakkoofsa/Baay'ataa).

Fakkeenya

=MROUND(15.5;3) 15 akka 15.5 tti deebisa 15(3*5) 18(=3*6) caalaa baay'ee dhiyoodha.

=MROUND(1.4;0.5) 1.5 (= 0.5*3) deebisa.

MULTINOMIAL

Returns the factorial of the sum of the arguments divided by the product of the factorials of the arguments.

Caasima

MULTINOMIAL(Lakkoofsa(ota))

Lakkoofsi(onni)) lakkoofsota haga 30tti tarreeffamaniidha.

Fakkeenya

=MULTINOMIAL(F11:H11) Yoo F11 haga H11 gatii 2, 3 fi 4 of keessaa qabaate 1260 deebisa.Kuni foormulaa =(2+3+4)! / (2!*3!*4!) waliin walgita.

ODD

Lakkoofsa positiivii hanga intijarii qaraa itti aanuuttii fi lakkoofsa negatiivii gadi gara intijarii qaraa itti aanuutti siqsa.

Caasima

ODD(Lakkoofsa)

Lakkoofsa gara intijarii qaraa oliitti, zeeroo irraa deebisa.

Fakkeenya

=ODD(1.2) 3 deebisa.

=ODD(1) 1 deebisa.

=ODD(0) 1 deebisa.

=ODD(-3.1) -5 deebisa.

PI

Gatii herreegaa dhaabataa PI gara iddoo deesimaalaa 3.14159265358979 deebisa.

Caasima

PI()

Fakkeenya

=PI() 3.14159265358979 deebisa.

POWER

Lakkoofsa gara pooworiitti ol ka'e deebisa.

Caasima

POWER(Base; Exponent)

Beeziigara pooworii pooworiitti ol ka'e deebisa.

Exponeesheeshinii opereetaraa fayyadamuudhaan firiin walfakkaatu ni argama^:

Beerii^Paaworii

Fakkeenya

=POOWORIIN(4;3) 64 deebisa,kunis 4 pooworii 3 ta'a.

=4^3 akkasumas 4 pooworii 3 deebisa.

PRODUCT

Lakkoofsota hundaa akka qocollootti kennaman baay'isuu fi firii deebisa.

Caasima

PRODUCT(Lakkoofsa1; Lakkoofsa2; ...; Lakkoofsa30)

Lakkoofsi1 haga 30 qocolloota haga 30 firiin isaanii shallagamuudha.

PRODUCT lakkoofsa1 * lakkoofsa2 * lakkoofsa3 * ...deebisa

Fakkeenya

=PRODUCT(2;3;4) 24 deebisa.

QUOTIENT

Intijarii qaama hiruu ta'e deebisa.

Caasima

QUOTIENT(Irrayyee; Jaloo)

Intijarii qaama Irrayyee jaloodhaanhirame deebisa.

QUOTIENT is equivalent to INT(numerator/denominator) for same-sign numerator and denominator, except that it may report errors with different error codes. More generally, it is equivalent to INT(numerator/denominator/SIGN(numerator/denominator))*SIGN(numerator/denominator).

Fakkeenya

=QUOTIENT(11;3) 3 deebisa.Hafteen 2 ni bada.

RADIANS

diigrii gara raadiyaanitti jijjiira.

Caasima

RADIANS(Lakkoofsa)

Lakkoofsi kofa diigrii kan raadiyaanitti jijjiiramuudha.

Fakkeenya

=RADIANS(90) 1.5707963267949, kan PI/2 gara Calc akkureesiitti deebisa.

RAND

Lakkoofsa tasaa 0 fi 1 gidduu jiru deebisa.

Caasima

RAND()

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.

Lakkoofsota tasaa kan gongumaa deebi'ee hin shallagamne, man'eewwan =RAND(), qaban garagalchuu, fi Gulaaluu-maxxansuu addaa (maxxansa Hundaa wajjinfiFoormulaawwan hin mallattoofne fi Lakkoofsota mallattaa'e fayyadami).

Fakkeenya

=RAND() returns a random number between 0 and 1.

RANDBETWEEN

Lakkoofsa tasaa intijarii hammanga adda ba'e keessa jiru deebisa.

Caasima

RANDBETWEEN(Gubbaa; Jala)

Lakkoofsa tasaa intijarii intijaroota jidduudhaaJala fi Gubbaa (lachuu dabalatee).

Faankishiniin kun lakkoofsa tasaa haaraa yeroo hunda calc deebisee shallagu oomisha. Calc akka deebisee shallagu dirqisiisuuf hujeeka shift++F9 dhiibi.

Lakkoofsota tasaa kan gongumaa deebi'ee hin shallagamne, man'eewwan faankishinii kana qaban garagalchuu, fi Gulaaluu-maxxansuu addaa (maxxansa Hundaa wajjinfiFoormulaawwan hin mallattoofne fi Lakkoofsota mallattaa'e fayyadami).

Fakkeenya

=RANDBETWEEN(20;30) intijarii 20 fi 30 gidduu jiru deebisa

ROUND

Lakkoofsa gara lakkoofsa deesimaalii wayiitti siiqsa.

Caasima

ROUND(Lakkoofsa;lakkaa'uu)

LakkoofsagaraLakkaa'umsa iddoo deesimaaliitti deebisa. Yoo Lakkaa'umsi haqame ykn zeeroo ta'e, faankishiniin gara intijarii dhihootti siiqsa. Yoo lakkaa'umsi negatiivii ta'e, faankishiniin gara 10, 100, 1000 kkf dhiyootti siiqsa.

Faankishiniin kun gara lakkoofsa itti dhiyootti siiqfama.Filannoodhaaf ROUNDDOWN fi ROUNDUP ilaala.

Fakkeenya

=ROUND(2.348;2) 2.35 deebisa

=ROUND(-32.4834;3) -32.483 deebisa. Deesimaalii hundaa ilaaluuf dhangii man'ee jijjiira.

=ROUND(2.348;0) 2 deebisa.

=ROUND(2.5) 3 deebisa.

=ROUND(987.65;-2)1000 deebisa.

ROUNDDOWN

Lakkoofsa sirrummaadhaaf gara zeerootti gadi buta.

Caasima

ROUNDDOWN(Lakkoofsa;lakkaa'uu)

Iddoowwan deesimaalii lakkaa'uuf Lakkoofsa gadi siiqfame (gara zeerootti) deebisa.Yoo lakkaawwiin hambifame,zeeroo faankishiniin gara intijariitti gadi siiqfama.Yoo lakkaawwiin negatiivii ta'e,faankishiniin gara 10, 100, 1000, etc itti aanutti gadi siiqfama.

Faankishiniin kun gara zeerootti siiqfama. Filannoodhaaf ROUNDUP fi ROUND ilaali.

Fakkeenya

=ROUNDDOWN(1.234;2) 1.23 deebisa.

=ROUNDDOWN(45.67;0) 45 deebisa.

=ROUNDDOWN(-45.67) -45 deebisa.

=ROUNDDOWN(987.65;-2) 900 deebisa.

ROUNDUP

Lakkoofsa ol, zeeroo irraa, sirrummaa wayiitti.

Caasima

ROUNDUP(Lakkoofsa;lakkaa'uu)

Lakkoofsa iddoo deesimaalii Lakkaa'uuf gara oliitti siiqfame(zeeroo irraa) deebisa. Yoo lakkaa'umsi haqame ykn zeeroo ta'e,faankishiniin gara intijariitti ol siiqa. Yoo lakkaa'umsi negatiivii ta'e,faankishiniin gara 10, 100, 1000, kkf dhiyootti ol siiqfama.

Faankishiniin kun zeeroo irraa siiqfama. Filannoodhaaf ROUNDDOWN fi ROUND ilaalaa.

Fakkeenya

=ROUNDUP(1.1111;2) 1.12 deebisa.

=ROUNDUP(1.2345;1) 1.3 deebisa.

=ROUNDUP(45.67;0) 46 deebisa.

=ROUNDUP(-45.67) -46 deebisa.

=ROUNDUP(987.65;-2) 1000 deebisa.

SEC

Returns the secant of the given angle (in radians). The secant of an angle is equivalent to 1 divided by the cosine of that angle

Caasima

SIN(Number)

sine tiriignoomeetiriilakkoofsaa,kofa raadiyaanidhaan deebisa.

Sine kofaa diigriidhaan deebisuuf,faankishinii RADIAN fayyadamaa.

Fakkeenyawwan

=SEC(PI()/4) returns approximately 1.4142135624, the inverse of the cosine of PI/4 radians.

=COS(RADIANS(60)) cosine diigrii 60,0.5 deebisa.

Open file with example:

SECH

Sine haayiperpoolikii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

SINH(Lakkoofsa)

Sine haayperpoolikii lakkoofsaadeebisa.

Fakkeenya

=SINH(0) Sine haayiperpoolikii 0,0 deebisa.

Open file with example:

SERIESSUM

Jechayyaa jalqabaa kan poower siiriyeesii ida'a.

SERIESSUM(x;n;m;koofishentoota) = koofishentii_1*x^n + koofishentii_2*x^(n+m) + koofishentii_3*x^(n+2m) +...+ koofishentii_i*x^(n+(i-1)m)

Caasima

SERIESSUM(X; N; M; koofishentoota)

X gatii naqaa poowor siiriyeesiti.

N poowerii jalqabaati

M dabala N dabaluu dha

koofishentootni siiriyeesii koofishentootaati.

SIGN

Mallattoo lakkoofsa deebisa. Yoo lakkoofsi positiivii ta'e 1 deebisa, yoo negatiivii -1 deebisa fi yoo zero ta'e 0 deebisa.

Caasima

SIGN(Lakkoofsa)

Lakkoofsi lakkoofsa mallattoon isaa murtaa'edha.

Fakkeenya

=SIGN(3.4) 1 deebisa.

=SIGN(-4.5) -1 deebisa.

SIN

sine kofa (raadiyaanidhaan) kennamee deebisa.

Caasima

SIN(Number)

sine tiriignoomeetiriilakkoofsaa,kofa raadiyaanidhaan deebisa.

Sine kofaa diigriidhaan deebisuuf,faankishinii RADIAN fayyadamaa.

Fakkeenya

=SIN(PI()/2) 1 deebisa,sine PI/2 raadiyaanidhaani.

=SIN(RADIANS(30)) sine diigrii 60, 0.5 deebisa.

Open file with example:

SINH

Sine haayiperpoolikii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

SINH(Lakkoofsa)

Sine haayperpoolikii lakkoofsaadeebisa.

Fakkeenya

=SINH(0) Sine haayiperpoolikii 0,0 deebisa.

Open file with example:

SQRT

Iskuweer ruuttii positiivii kan lakkoofsaa deebisa.

Caasima

SQRT(Lakkoofsa)

Iskuweer ruuttii posotiiviiLakkoofsaadeebisa.

Lakkoofsi dirqama positiivii ta'uu qaba

Fakkeenya

=SQRT(16) 4 deebisa.

=SQRT(-16) dogogora qoccolloo hin fayyadne deebisa.

SQRTPI

Iskuwer ruuttii kan(PI lakkoofsaa) deebisa.

Caasima

SQRTPI(Lakkoofsa)

Iskuwer ruuttii posotiivii ta'e kan ( PI Lakkoofsaan/baay'ate) deebisa.

Kuni SQRT(PI()*Number) kana waliin walgita.

Fakkeenya

=SQRTPI(2) iskuweer ruuttii kan (2PI), tilmaamaan 2.506628 deebisa.

SUBTOTAL

Walakkeessaa hundaa shallaguu. Yoo hammangaan dursee walakkeessa hundaa ofkeessaa qabaate, shallaggii biraatiif hin fayyadan. Galmee calalame gara kontootti qofa fudhachuuf faankishinii kana ofmaacalallii wajjin fayyadami.

Caasima

SUBTOTAL(Faankishinii; Hammangaa)

Faankishiniin lakkoofsa faankishinoota armaan gadii keessaa tokkoof dhaabbatuudha.

Kasaa faankishinii

(includes hidden values)

Function index

(ignores hidden values)

Fankishinii

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP


Use numbers 1-11 to include manually hidden rows or 101-111 to exclude them; filtered-out cells are always excluded.

Hammangaan hammangaa man'eewwan itti dabalameedha.

Fakkeenya

You have a table in the cell range A1:B6 containing a bill of material for 10 students. Row 2 (Pen) is manually hidden. You want to see the sum of the figures that are displayed; that is, just the subtotal for the filtered rows. In this case the correct formula would be:

A

B

1

ITEM

QUANTITY

2

Pen

10

3

Pencil

10

4

Notebook

10

5

Rubber

10

6

Sharpener

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) returns 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) returns 40.

SUM

Lakkoofsota hundaa hammangaa man'eewwanii keessatti ida'a.

Caasima

SUM(Lakkoofsa1; Lakkoofsa2; ...; Lakkoofsa30)

Lakkoofsi1 haga 30 qocolloota haga 30 firiin isaanii shallagamuudha.

Fakkeenya

Yoo lakkoofsota 2;3 fi 4 lakkoofsa 1;2 fi 3 sanduuqa barruu keessa galchite,9 akka firiitti deebi'a.

=SUM(A1;A3;B5) Ida'ama man'eewwan sadii shallaga.=SUM (A1:E10) ida'ama man'eewwan hundaa hammangaa man'ee A1 haga E10 keessa jiran shallaga.

Haalonni AND dhaan walqabatan faankishinii SUM() wajjin haala armaan gadiitti fayyadamuu danda'ama:

Fakkeenya tilmaamaa: Beeksisa waan bitamee gabatee keessatti galchiteetta. Tarjaan A gatii guyyaa kan beeksisa waan bitamee ofkeessaa qaba, tarjaan B hammaadha. Foormulaa barbaaduu barbaadde kan hamma walii galaa keessaa ji'a murtaa'e qofaa fayyadu deebisa,fkf hamma yeroodhaaf qofa >=2008-01-01 to <2008-02-01. The range with the date values covers A1:A40, the range containing the amounts to be totaled is B1:B40. C1 contains the start date, 2008-01-01 beeksisa waan bitamee dabalatee fi C2 guyyaa, 2008-02-01 sun baay'ee itti hin dabalamu.

Foormulaa armaan gadii akka foormulaa waraantotti galchi:

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Kana akka foormulaa waraantootti galchuuf, foormulaa cufuus salphumatti furtuu Enter dhiibuu irra Shift + Enter dirqama dhiibuu qabda. Foormulaan Foormulaa baarii kan cuftuu keessatti cufame keessatti agarsiifama.

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Foormulaan dhugaa irratti hundaa'udhaan firiin walii galaa kan dorgomsiifame yoo ulaagaan qaqabame 1 fi yoo hin qaqqababne 0 ta'a. Tokkoon tokkoo waldorgomsiifame firii akka waraantotti fudhatame fi baay'isaa matririkis fayyadamee, fi dhuma irratti gatiin tokkoon tokkoo firii maatriksii kennuuf ni ida'ama.

SUMIF

Man'eewwan adda ba'e ulaagaa kennameen ida'a. Faankishiniin kun yeroo gatii wayiitiif barbaaddu hammangaa sakkata'uuf fayyada.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

Caasima

SUMIF(Hammangaa; Ulaagaa; Ida'amaHammangaa)

Hammagni hammanga ulaagaan itti hojiirra oolfameedha.

Ulaagaan man'ee kan ulaagaan barbaachaa ykn ulaagaan barbaachaa matuma isaatiin, keessatti mul'atuudha.

Hammangaanida'amaa hammangaa kan gatiin irraa ida'amuudha. Yoo jijjiiramaan kun mul'achuu baate, gatiin hammangaa keessatti argame ni ida'ama.

Sajoo Yaaddannoo

SUMIF wabii diraa ogeeyyii(~) ulaagaa jijjiiramaa keessa qofaa, fi yoo jijjiiramaa filannoo Hammanga ida'amaa hin kennamne deegara.


Fakkeenya

Lakkoofsota negatiivii qofa ida'uuf: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:10) - gatii hammanga B1:B2 irraa eegalee yoo gatiin gitu hammanga keessaa A1:A2 >0 ta'e ida'a.

COUNTIF() caasima waa xiqqoo caaluuf fakkeenyaaf kan SUMIF() waliin fayyadame ilaali.

SUMSQ

Yoo ida'ama iskuweerii lakkoofsaa shallaguu barbaadde,dirree barruu irratti kana galchi.

Caasima

SUMSQ(Lakkoofsa1; Lakkoofsa2; ...; Lakkoofsa30)

Lakkoofsi1 haga 30 qocolloota haga 30 firiin isaanii shallagamuudha.

Fakkeenya

Yoo lakkoofsota 2;3 fi 4 lakkoofsa 1;2 fi 3 sanduuqa barruu keessa galchite,29 akka firiitti deebi'a.

TAN

Tangent kofa(raadiyaanidhaab)kenname deebisa.

Caasima

TAN(Lakkoofsa)

Tangent Lakkoofsaa deebisa, kofti raadiyaanidhaani.

Tangent kofaa diigriidhaan deebisuuf,faankishinii RADIAN fayyadamaa.

Fakkeenya

=TAN(PI()/4) tangent kan raadiyaanii PI/4,1 deebisa

=TAN(RADIANS(45)) tangent diigrii 45, 1 deebisa.

Open file with example:

TANH

Tangent haayperpoolikii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

TANH(Lakkoofsa)

Tangent haayiperpoolikii Lakkoofsaa deebisa.

Fakkeenya

=TANH(0) tangent haayperpoolikii 0, 0 deebisa.

Open file with example:

TRUNC

Iddoo deesimaalii irraa kutuudhaan lakkoofsa gabaabsa.

Caasima

TRUNC(Lakkoofsa;lakkaa'uu)

Lakkoofsaiddoo deesimaalii isa guddaalakkaa'u deebisa.Iddoon deesimaalaa irra darbaan mallattoo osoo ilaalcha keessa hin galchin calisee murama.

TRUNC(Lakkoofsa; 0) lakkoofsota posotiiviitiif akka INT(Lakkoofsa) bakka bu'a,garuu lakkoofsota negatiiviitiif haala gaariin gara zeerootti siqa.

Sajoo Ofegannoo

The visible decimal places of the result are specified in - LibreOffice Calc - Calculate.


Fakkeenya

=TRUNC(1.239;2) 1.23 deebisa.9 ni bada.

=TRUNC(-1.234999;3) -1.234 deebisa.Lakkoofsi 9 hunduu ni badu.