Functions by Category

Kutaan kun faayidaa LibreOffice 'Calc'ii ibsa.Faankishinootni garaagaraa Masaka Faankishinii keessatti akaakuuwwanitti hiramaniiru.

Kuusdeetaa

kutaan kun faankkishinoota deetaa akka deetaa tarree tokkotti galmee tokkoof gurmaa'e waliin fayyadamaman ibsa.

Guyyaa fi Yeroo

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Financial

Toorri kun galii faankishinii herreegaaLibreOffice Calc.

Odeeffannoo

D'oh! You found a bug (text/scalc/01/04060104.xhp#informationtext not found).

Yaayaa

This category contains the Logical functions.

Herrega

Akaakuun kun faankishinii Herreegaa calc of keessaa qaba.

Waraantoo

Akaakuun kun faankishinii waraantoo of keessaa qaba.

Istaatikaalii

Akaakuun kun faankishinootaIstaatistiksii qabata.

Wardii

Kutaan kun ibsa faankishinoota Wardii fakkeenyota wajjiin of keessatti qabata.

Barruu

This section contains descriptions of the Text functions.

Itti-Ida'i

The following describes and lists some of the available add-in functions.