Masaka Faankishinii

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas. Before you start the Wizard, select a cell or a range of cells from the current sheet, in order to determine the position at which the formula will be inserted.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Function.

+F2

Kabala Foormulaairra,

Icon

Gargaartuu Dalagaa


Sajoo Yaaddannoo

You can download the complete ODFF (OpenDocument Format Formula) specification from the OASIS web site irraa ODFF (OpenDocument Format Formula) hundaa naqachuu dandeessa.


Masakni Faankishinii caancaloota lama qaba. Faankishinoonni foormulaa uumuuf gargaara, CaasaanStructure immoo foormulaa ijaarame mirkaneessuuf gargaara.

Caancala Faankishinootaa

Search

Search for a part of the function name.

Akaakuu

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

You can browse the full List of Categories and Functions

Fankishinii

Displays the functions found under the selected category. Double-click to select a function. A single-click displays a short function description.

Waraantoo

Specifies that the selected function is inserted into the selected cell range as an array formula. Array formulas operate on multiple cells. Each cell in the array contains the formula, not as a copy but as a common formula shared by all matrix cells.

Filannoon Waraantoo ajaja+Shift+Enter foormuloota galchuufi dhugoomsuuf gargaaru wajjiin walfakkaata. Foormulaan akka foormulaa tarreentaa sadalga lamaan mul'ifametti saagama { }.

Sajoo Yaaddannoo

Hammantaa guddaan hangii waraantoo man'eewwan 128 128tiini dha.


Dirreewwan Qajeelfama Naqan

Yeroo faankishinii lama-cuqaastu,dirree(wwan)qajeelfama galchan harka mirga qaaqaatti mul'atu.Wabii man'ee akka qajeelfamaatti filachuudhaaf,yerooqabduu hantuutee gaqqabdu kallattiidhaan man'ee keessa cuqaasi,ykn hangii barbaadame wardii irra jiru harkisi.Gatiiwwan lakkoofsaa fi biroo ykn wabiiwwan kallattiidhaan gita dirreewwanii qaaqa keessa jiranittis galchuu ni dandeessa.Yeroo galiinsa guyyaafayyadamtu,dhangii sirrii fayyadamuu ke mirkaneessi.Firii wardii keessatti saaguuf OK cuqaasi.

Suntuursi / Irraanessi

Qooqsi sajoo qaaqa gara hamamtaa dirree naqaatti hir'isa. Kanaafuu wabii wardii irratti mallatteessuuf ni salphata. Sajoon ofumaan sajoo birootti jijjirama. Sajoo Olaansi. Qaaqa hamamtaa isa duraatti deebisanii kuusuf cuqaasi.

Yeroo hantuuteedhaan barruu irratti cuqaastu qaaqni ofumaan xiqqaata. Akkuma ati qabduu hantuutee gad lakkiifteen, qaaqni bakkatti deebi'a akkasumas hangi wabii hantuutee waliin qindaa'e galmee keessatti godayyaa cuquliisaan shoolama.

Sajoo

Suntuuruu

Sajoo

Irraanessi

Firii Faankishinii

Akkuma qajeelfamoota faankishinii keessa galchiteen, firiin ni shallagama.Durargiin kun qajeelfamoota kennamaniin hojjetamuu isaa sitti hima.yoo qajeelfamootni dogoggorri isaan mudate,gitnilakkadaa dogoggoraae ni mul'ata.

Qajeelfamootni barbaadaman maqaa maxxansaa yabbuu keessa jiruun mul'ifamu.

f(X) (faankishinii filatame irratti hundaa'uun)

Allows you to access a subordinate level of the Function Wizard in order to nest another function within the function, instead of a value or reference.

Qajeelfama/Ulaagaa/Wabii Man'ee (faankishinii filatame irratti hundaa'uun)

The number of visible text fields depends on the function. Enter arguments either directly into the argument fields or by clicking a cell in the table.

Bu'aa

Displays the calculation result or an error message.

Foormulaa

Displays the created formula. Type your entries directly, or create the formula using the wizard.

Duuba

Moves the focus back through the formula components, marking them as it does so.

Sajoo Qaxxee

Foormulaa wal-xaxaa faankishinii hedduu of keessatti qabu irra faankishinii tokko filachuuf,faankishinii foddaa foormulaa keessa jiru lama-cuqaasi.


Itti Aanee

Moves forward through the formula components in the formula window. This button can also be used to assign functions to the formula. If you select a function and click the Next button, the selection appears in the formula window.

Sajoo Qaxxee

Faankishinii foddaa filannoo keessa jiru gara foddaa foormulaatti dabarsuuf ,faankishinii foddaa filannoo keessa jiru lama cuqaasi.


OK

Ends the Function Wizard, and transfers the formula to the selected cells.

Dhiisi

Closes the dialog without implementing the formula.

Caancala Caasaa

Fuula kanarratti,caasa faankishinii mul'isuu ni dandeessa

Sajoo Yaaddannoo

Osoo Masaka Faankishinii yeroo qareen mandhee,mandhee durumaan faankishinii of keessatti qabu keessa qubate eegalte,caancalli Caasaa ni banama,qabiyyee foormulaa ammees ni mul'isa.


Caasaa

Displays a hierarchical representation of the current function. You can hide or show the arguments by a click on the plus or minus sign in front.

Sajoo Yaaddannoo

Tuqaa cuquliisni qajeelfamoota sirnaan galan bakka bu'a.Tuqaa diimaan gosoota deetaa sirrii hin taan mul'isa.Fakkeenyaaf: osoo faankishiniin IDA'UU qajeelfama akka barruutti gale toko qabaate, kun akka IDA'UUn galiinsa lakkoofsaa qofa eeyyamutti diimaadhaan shoolama.