Irraantoo/Jalaantoo

Irraantoo yookiin jalaantoo akkaataa fuulaaf ibsa yookiin dhangi'a.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Headers and Footers - Header and Footer tabs.


Naannoo Bitaa

Barruu mul'achuu qabu harka bitaa irraantoo yookiin jalaantootti galhi.

Naannoo gidduugaleessaa

Barruu mul'achuu qabu harka bitaa irraantoo yookiin jalaantootti galhi.

Naannoo Mirgaa

Barruu mul'achuu qabu mirga irraantoo yookiin jalaantooti galchi.

Irraantoo/Jalaantoo

Irraantoo yookiin jalaantoo durmurtaawe tarree keessaa filadhu.

Amaloota Barruu

Dhangiiwwan barruu haraa yookiin filatametti moggaasuuf qaaqa bana. Qaaqni Amaloota Barruu fuulota caancalaa Bocquu, Galteewwan Bocquu and Qubannoo Bocquuof keessatti qaba.

Sajoo

Amaloota Barruu

Maqaa Faayilii

Iddooqa maqaa faayilii bakka filatametti galcha. Mata duree galchuuf hantuutee cuqaasi.Cita baafataa keesaa mata duree, maqaa faayilii yookiin maqaa xurree/faayilii filachuuf cuqaasa dheeraa taasisi.Yoo mata dureen hin moggaafamne ta'e (Faayilii - Amalootsa ilaali), bakka isaa maqaan faayilii ni seena.

Sajoo

Maqaa Faayilii

Maqaa Wardii

Iddooqa maqaa wardii irraantoo/jalaantoo galmee sirrii keessa jiruun bakka bu'e irraantoo/jalaantoo filatame keessa galcha.

Sajoo

Maqaa Wardii

Fuula

Iddooqa lakkaawwii fuulaan bakka bu'e naannoo irraantoo/jalaantoo filatame keessa galcha.

sajoo

Fuula

Fuulota

Iddooqa lakkoofsa fuulotaa galmee keessa jiran hundaan bakka bu'e naannoo irraantoo/jalaantoo filatame keessa galcha.

Sajoo

Fuulota

Guyyaa

Iddooqa guyyaa ammee irraantoo/jalaantoo tokko tokkoo fuula galmee irra jiru keessatti irra deebi'amu,naannoo irraantoo/jalaantoo filatame keessa galcha.

Sajoo

Guyyaa

Yeroo

Iddooqa yeroo ammee irraantoo/jalaantoo tokko tokkoo fuula galmee irra jiru keessatti bakka bu'e,naannoo irraantoo/jalaantoo filkatame keessa galcha.

Sajoo

Yeroo