GetProcessServiceManager Function

ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager) deebisa.

Faankishiniin kun yommuu ati tajaajila CreateInstanceWithArguments kaasuu barbaaddeef si fayyada.

caasimaa:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Fakkeenya:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");

' this is the same as the following statement:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")