Environ Function

Gatii jijjiiramaa qeenyaa akka diraatti deebisa. Jijjiiramtootni qeenyaa akaakuu sirna dalagaa ati qabdu irratti hundaa'u.

caasimaa:

Environ (Environment As String)

Gatii deebii:

Diraa

Ulaagaalee:

Qeenyaa: Jijjiiramaa qeenyaa kan ati gatii isaa deebisuu barbaaddu.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:

Sub ExampleEnviron

Dim sTemp As String

    sTemp=Environ ("TEMP")

    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")

    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Directory of temporary files:"

End Sub