GetSystemTicks Function

Lakkoofsa sirna dhikkisaa sirna dalagaatiin dhiyaatan deebisa. Hojiiwwan murtaa'oo guutoluuf faankishinii kanatti fayyadamuu ni dandeessa.

caasimaa:

GetSystemTicks()

Gatii deebii:

Dheeraa

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"The pause lasted"

End Sub