Ajajawwan Biroo

Kuni, tarreffama faankishinootaa fi himootaa kanneen akaakuu biraa keessatti hin hammatamnee ti.

Beep Statement

Haasawaa kompiitaraatiin sagalee xaphachiisa. Sagaleen kunis sirna irratti kan hundaa'uu fi hamtaa sagalee kan siif jijjiiruu hin dandeenye dha.

Shell Function

Yoo barbaachisaa ta'e, Raawwii biraa kaasuu fi haalata foddaa kanaan walqabatu ibsuu dha.

Wait Statement

Raawwii sagantaa kan ati dheerina yeroo miiliisekondiidhaan ifteessiteef gufachiisa.

GetSystemTicks Function

Lakkoofsa sirna dhikkisaa sirna dalagaatiin dhiyaatan deebisa. Hojiiwwan murtaa'oo guutoluuf faankishinii kanatti fayyadamuu ni dandeessa.

Environ Function

Gatii jijjiiramaa qeenyaa akka diraatti deebisa. Jijjiiramtootni qeenyaa akaakuu sirna dalagaa ati qabdu irratti hundaa'u.

GetSolarVersion Function

Lakkoofsa keessaa kan fooyya'a ammaa LibreOffice deebisa.

GetGuiType Function

Gatii lakkofsaa kan walquunnama itti fayyadamaa saxaatoo ifteessu deebisa.

TwipsPerPixelX Function

Lakkofsa tiwiipsii kan dheerina pikseelii bakka bu'an deebisa.

TwipsPerPixelY Function

Lakkofsa tiwiipsii kan dheerina pikseelii bakka bu'an deebisa.

CreateUnoStruct Function

Battalee akaakuu caasaa Uno tiif uuma.

CreateUnoService Function

Tajaajila Uno, ProcessServiceManager wajjiniin kaasa.

GetProcessServiceManager Function

ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager) deebisa.

CreateUnoDialog Function

Wanta bu'uraa Uno kan to'ataa qaaqa Uno yeroo sa'aa darbee isaa waamamu uuma.

CreateUnoListener Function

Gatii yeroo dhaggeeffataaf uuma.

CreateUnoValue Function

Wanta gatiin isaa sirritti beekame kan sirna akaakuu Uno wabeeffatu bakka bu'u deebisa.

CreateObject Function

UNO object uuma. Foddaaleerrattis, OLE objects uumuu ni danda'a.

Tooftaan kun akaakuu miseensota akka ulaagaatti darban uuma.

GetDefaultContext Function

Kan inni deebisu tajaajila durtii warshaa yookiin wabii duwwaa ta'e dha.

ThisComponent Statement

Amalootni isaa akka dubbifamanii fi qindeeffamaniif qaama ka'aa to'ata. ThisComponent galmee Basic irraa fayyada,kan bakka bu'us galmee kan Basic ofkeessatti qabu dha. Akaakuun wanta ThisComponent dhaan gahamu akaakuu galmee irratti hundaa'a.

GlobalScope

Bu'urri lakkadda maddaa fi qaaqawwanii sirna mankitaabaa keessaatti qindeeffamu.