Len Function

Lakkoofsa arfiiwwanii kanneen diraa tokko keessa jiranii , yookiin lakkoofsa baayitii kanneen jijjiiramaa kuusuuf barbaachisan deebisa.

caasimaa:

Len (Barruu akka diraatti)

Gatii deebii:

Dheeraa

Ulaagaalee:

Barruu:Himata diraa kamiyyuu yookiin akaakuu jijjiiramaa kan biraa ti.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REM Returns 9

End Sub