Join Function

Diraa qurxa diraawwanii baay'ee, tarree diraa keessa jiran deebisa.

caasimaa:

Join (Text As String Array, delimiter)

Gatii deebii:

Diraa

Ulaagaalee:

Barruu: Waraantoo diraa.

delimiter (optional): Arfii diraa kan qurxa diraawwanii, diraa keessatti argaman addaan baasuuf fayyadu dha. Durtii daangessuun iddoo arfiiti. Yoo daangessaan diraa dheerinni isaa duwwaa "" ta'e, qurxaawwan diraa kan walqabatan fo'aa malee dha.

Fakkeenya:

Dim a(3)

Sub main()

  a(0) = "ABCDE"

  a(1) = 42

  a(2) = "MN"

  a(3) = "X Y Z"

  JStr = Join1()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join2()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join3()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

End Sub

 

Function Join1()

  Join1 = Join(a(), "abc")

End Function

 

Function Join2()

  Join2 = Join(a(), ",")

End Function

 

Function Join3()

  Join3 = Join(a())

End Function

 

Function Split1(aStr)

  Split1 = Split(aStr, "D")

End Function

 

Sub Show(JoinStr, TheArray)

  l = LBound(TheArray)

  u = UBound(TheArray)

  total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)

  For i = l To u

    total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)

  Next i

  MsgBox total$

End Sub