UCase Function

Qubee xixiqqaa diraa keesaa gara qubee gurguddaatti jijjiira.

Dabalataan: Faankishinii LCase ilaali

Caasimaa:

UCase (Barruu akka diraatti)

Gatii deebii:

Diraa

Ulaagaalee:

Barruu: Himata diraa kamiyyuu kan akka jijjiiramu barbaaddu dha.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) REM returns "las vegas"

    Print UCase(sVar) REM returns "LAS VEGAS"

End Sub