LTrim Function

Iddoowwan duraa mara jalqaba himata diraarra jiran haqa.

caasimaa:

LTrim (Text As String)

Gatii deebii:

Diraa

Ulaagaalee:

Text: Himata Diraa kamiyyuu

Iddoo jalqaba himata diraarra jiran haquuf, faankishinii kanatti fayyadami.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub