LCase Function

Qubeewwan gurguddoo diraa keessaa mara gara qubee xixiqqootti jijjiira.

Dabalataan: UCase Faankishinii ilaali

caasimaa:

LCase (Text As String)

Gatii deebii:

Diraa

Ulaagaalee:

Barruu: Himata diraa kamiyyuu kan akka jijjiiramu barbaaddu dha.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) REM Returns "las vegas"

    Print UCase(sVar) REM Returns "LAS VEGAS"

End Sub