Qabiyyeewwan diraa gulaaluu

Faankishinoonni armaan gadii Qabiyyeewwan diraawwanii gulaalu, dhangi'u, fi hiriirsisu. Diraawwan direessuuf, qooyyaba &'tti fayyadami.

Format Function

Lakkoofsa gara diraatti jijjiiree,dhangii ati fayyadamteen lakkoofsicha dhangi'a.

LCase Function

Qubeewwan gurguddoo diraa keessaa mara gara qubee xixiqqootti jijjiira.

Left Function

Baay'ina arfiilee Moggaa bitaa kanneen himata diraa ibsan deebisa.

LSet Statement

Diraa gara bitaa jijjiirama diraatti hiriirsisa, ykn jijjiramaa akaakuu hiika fayyadamaa tokkoo gara jijjiramaa akaakuu hiika fayyadamaa biraatti garagalcha.

LTrim Function

Iddoowwan duraa mara jalqaba himata diraarra jiran haqa.

Mid Function, Mid Statement

Xiqqaa himata diraa adda baafamee deebisa (Mid function), yookiin xiqqaa himata diraa, diraa biraatiin bakka buusa (Hima Mid ).

Right Function

Moggaa mirgaa arfiiwwan "n" himata diraa deebisa.

RSet Statement

Diraa jijjiirama diraa keessaa, gara mirgaatti hiriirsisuuf;yookiin akaakuu jijjiiramtoota

RTrim Function

Iddoo xumura himata diraarra jiru balleessa.

Trim Function

Iddoowwan duraa fi boodaa, himata diraarraa haqa.

UCase Function

Qubee xixiqqaa diraa keesaa gara qubee gurguddaatti jijjiira.

Split Function

Tarreeffama qurxa diraawwanii, himata diraarraa deebisa.

Join Function

Diraa qurxa diraawwanii baay'ee, tarree diraa keessa jiran deebisa.

ConvertToURL Function

Maqaa faayilii sirna gara faayilii URL itti jijjiira.

ConvertFromURL Function

Faayilii URL gara maqaa faayilii sirnatti jijjiiri