Space Function

Diraa hamma iddoowwan ibsamanii qabu deebisa.

caasimaa:

Space (n As Long)

Gatii deebii:

Diraa

Ulaagaalee:

n: Himata lakkoofsaa kan baay'ina iddoowwan diraa keessa jiranii ibsa. Gatiin guddaan n, 65535 dha.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  msgBox sOut,0,"Info:"

End Sub