Str Function

Himata lakkoofsaa gara diraatti jijjiira.

caasimaa:

Str (Expression)

Gatii deebii:

Diraa

Ulaagaalee:

Himata: Himata lakkoofsaa kamiyyuu.

Faankishiniin Str jijjiiramaa lakkoofsaa, ykn bu'aa herreegaa gara diraatti jijjiira. Lakkoofsotni nagatiivii mallattoo hir'isuutiin durfamu. Lakkoofsotni poozatiiviin iddoo duwwaadhaan(bakka mallattoo ida'uu) durfamu.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:

Sub ExampleStr

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = LTrim(Str(iVar))

    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)

End Sub