Static Statement

Jijjiiramaa ykn waraantoo, karqurxaa ykn faankishinii keessatti, bakka adeemsaatti lallaba. Kanaaf, gatiin jijjiiramaa ykn waraantoo erga karqurxa ykn faankishinii gaddhiifamee jiraatu ni hambifama. Jijjiirraan hima Dim ni danda'ama.

Sajoo Ofegannoo

Himni dhaabbataan waraantoowwan jijjiiramoo hiikuuf hin fayyadu. Waraantoowwan akka hammamtaa murtaawaatti ibsamuu qabu.


caasimaa:

Static VarName[(start To end)] [As VarType], VarName2[(start To end)] [As VarType], ...

Fakkeenya:

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgBox iResult,0,"The answer is"

End Sub

 

Faankishinii REM jijjiiramaa dhaabbataa jalqabsiisuudhaaf

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iMinimum as Integer = 40 REM Gatii deebii xiqqicha faankishinii kanaa

  if iInit = 0 then REM check if initialized

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function