Public Statement

Jijjiiramaa ykn waraantoo sadarkaa moojuliitti gareessa( kunimmoo karqurxa ykn faankishinii keessa miti),kanaaf jijjiramaa fi waraantoon mankitaabaa fi moojulii tursa ammaaf jiran eeyyamamoo dha.

caasimaa:

Public VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Fakkeenya:

Public iPublicVar As Integer

Sub ExamplePublic

    iPublicVar = iPublicVar + 1

    MsgBox iPublicVar

End Sub