Option Explicit Statement

Jijjiiramaan marti, lakkadda sagantaa keessatti, Haala ifa ta'een hima Dim wajjin akka lallabaman hubachiisa.

caasimaa:

Option Explicit

Ulaagaalee:

Sajoo Ofegannoo

Himni kun, Moojulii keessaatti, lakkadda sagantaa raawwachuu danda'u dursee ida'amuu qaba.


Fakkeenya:

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 to 10 REM This results in a run-time error

        Rem

    Next i%

End Sub