Let Statement

Jijjiramaaf gatii isaa ramada.

caasimaa:

[Let] VarName=Expression

Ulaagaalee:

VarName: Jijjiiramaa gatii itti ramaduu barbaaddu dha. Gatii fi akaakuun jijjiiramaa wal gituu qabu.

Sajoo Yaaddannoo

Akka damee afaanii BASIC keessaatti, jefuraan Let dirqaalee dha.


Fakkeenya:

Sub ExampleLet

Dim sText As String

    Let sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REM Returns 9

End Sub