LBound Function

Daangaa waraantoo gara gad aanaa deebisa.

caasimaa:

LBound (ArrayName [, Dimension])

Gatii deebii:

intergaa

Ulaagaalee:

MaqaaWaraantoo: Maqaa waraantoo kan daangaan isaa upper(Ubound) ykn lower (LBound) ta'e deebisuuf si fayyada.

[Dimension]: Itergaa kan gara kam upper(Ubound) ykn lower (LBound) akka deebi'u ibsu dha.Yoo gatiin omtiyyuu hin ibsamne, Daangaa gara jalqabaatu deebi'a.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

9 Hammanga keessaa mallatto-jalee

Fakkeenya:

Sub ExampleUboundLbound

Dim sVar(10 To 20) As String

  Print LBound(sVar())

  Print UBound(sVar())

End Sub

 

Sub ExampleUboundLbound2

Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String

  Print LBound(sVar()) REM Returns 10

  Print UBound(sVar()) REM Returns 20

  Print LBound(sVar(),2) REM Returns 5

  Print UBound(sVar(),2) REM Returns 70

End Sub