IsEmpty Function

Gatii duwwaa qabaachuu jijjiiramaa jijjiiramuu basdaada. Gatii duwwaan, jalqabsiifamuu dhabuu jijjiiramaa agarsiisa.

caasimaa:

IsEmpty (Var)

Gatii deebii:

Bool

Ulaagaalee:

Var: Jijjiiramaa kamiyyuu kan ati basdaaduu barbaaddu dha. Yoo jijjiiramaan gatii duwwaa qabaate, faankishinichi dhugaa deebisa; Yoo gatii qabaate ammoo soba deebisa.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sVar) REM Returns True

End Sub