IsDate Function

Yoo himatni lakkoofsaa ykn diraa gara jijjiiramaa Guyyaatti jijjiiramuu ni danda'a ta'e basdaada.

caasimaa:

IsDate (Expression)

Gatii deebii:

Bool

Ulaagaalee:

Himata: Himata lakkoofsaa ykn diraa kamiyyuu kan ati basdaaduu barbaaddu dha. Yoo himatni gara guyyaatti jijjiiramuu ni danda'a ta'e, faankishinichi Dhugaa deebisa; yoo hin dandeenye ammoo Soba deebisa.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:

Sub ExampleIsDate

Dim sDateVar As String

    sDateVar = "12.12.1997"

    print IsDate(sDateVar) REM Returns True

    sDateVar = "12121997"

    print IsDate(sDateVar) REM Returns False

End Sub