DefInt Statement

yoo arfiin akaakuu labsii ykn jefuraa hin ifteeffamne,akkaataa hangii qubeetiin, akaakuu jijjiiramaa durtii qindeessi.

caasimaa:

Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Ulaagaalee:

Hangiiarfii: Qubeewwan kan hangii jijjiiramtootaa kan akaakuu deetaa durtii qindeessuu barbaaddu ifteessan.

xxx: Jefuraan kan akaakuu jijjiiramaa durtii qindeessu:

Jefuraa: Akaakuu jijjiiramaa durtii

DefSng: Itergaa

Fakkeenya:

REM hiika huddeelsoo akaakuu jijjiiramaaf:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefInt

    iCount=200 REM iCount is an implicit integer variable

End Sub