DefErr Statement

Yoo arfiin akaakuu labsii ykn jefuraa hin ifteeffamne,himni DefErr akaakuu jijjiiramaa durtii qindeessa,akkaataa hangii qubeen.

caasimaa:

Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Ulaagaalee:

Hangiiarfii: Qubeewwan kan hangii jijjiiramtootaa kan akaakuu deetaa durtii qindeessuu barbaaddu ifteessan.

xxx: Jefuraan kan akaakuu jijjiiramaa durtii qindeessu:

Jefuraa: Akaakuu jijjiiramaa durtii

DefErr: Dogongora

Fakkeenya:

REM hiika huddeelsoo akaakuu jijjiiramaaf:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefErr e

Sub ExampleDefErr

    eErr=Error REM eErr is an implicit error variable

End Sub