CLng Function

Himannoo diraa ykn lakkoofsaa kamuu itergaa dheeratti geeddari.

caasimaa:

CLng (Expression)

Gatii deebii:

Dheeraa

Ulaagaalee:

Himannoo: Himannoo lakkoofsa kamuu kan geeddaruu barbaaddu.Yoo Himannoo itergaa dheeraa gitaa'aa gidduu -2.147.483.648 fi 2.147.483.647 'n ala oole,LibreOffice Basic dogongara guutinsa darbaa deebisa.Himannoo diraa geeddaruuf,lakkoofsi dirqama akka barruu baratamaa ("123.5") tti gala, dhangii lakkoofsa durtii sirna dalagaa kee fayyadamuun.

Faankishiiniin kun yeroo hunda qaama lakkoofsa entaa itergaa itti dhihaatutti siksa.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub