Exit Statement

Bayiitii faankishiinii,ykn sagantaa xiqqaa ,Do...Loop, For...Next

caasimaa:

Ulaagaalee ilaali

Ulaagaalee:

Exit Do

Marsaa keessaa ba'uuf, hima Do...Loop gitaa'aa qofan danda'ama. marsaa keessaa ba'uuf. Sagantaan raawwii hima kan hima marsaa duuka bu'u wajjin itti fufa. Yoo himoonni Do...Loop wal keessa galan, too'annaan marsaa sadarkaa olaanaa itti aanutti darba.

Exit For

Marsaa keessaa ba'uuf marsaa For...Next gitaa'aa qofaan danda'ama. Sagantaan raawwii hima jalqabaa kan hima Next duuka bu'u wajjin wajjiin itti fufa. Himoota walkeessa galan keessatti, too'annaan marsaa sadarkaa olaanaa itti aanutti darba.

Exit Function

Adeemsa Faankishinii yeruma san baasi. Sagantaan raawwii hima kan waamichaa Faankishinii duuka bu'u wajjiin itti fufa.

Exit Sub

Sagantaa xiqqaa yeruma san baasi.Sagantaan raawwii hima waamichaa Sub duuka bu'u wajjiin itti fufa.

Sajoo Yaaddannoo

Himni Exit caasaa xumuraa hin qindeessuu, fi dirqama hima End wajjin dhiphachuu hin qabdu.


Fakkeenya:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 REM Fill array with test data

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

REM LinSearch searches a TextArray:sList() for a TextEntry:

REM Returns the index of the entry or 0 ( Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit for REM sItem found

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function