With Statement

Wanta akka durtii wantaatti qindeessi. Hanga maqaan wanta biroo hin labsamnetti, amaloonni fi tooftan hundi durtii wantaa ibsu hanga himni End With gahutti.

caasimaa:

With Object

 Statement block

End With

Ulaagaalee:

yoo amaloota ykn toftaa baay'ee wanta baaqqeef qabaatte With fi End With fayyadami.