Function Statement

Gosa deebii murteessuuf sagantaa xiqqaa akka himannootti fayyaduu danda'u qindeessi.

Caasimaa:

Ulaagaalee ilaali

Ulaagaalee:

Caasimaa:

Function Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]]]) [As Type]

garee himaa

[Exit Function]

garee himaa

Faankishiinii Xumuraa

Ulaagaalee:

Maqaa: Maqaa sagantaa xiqqaa gatii faankishiniidhan deebi'u qabatuuf.

VarName: Ulaagaalee sagantaa xiqqaatti darbe.

Gosa: Jefuraa gos-ibsituu.

Fakkeenya:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 REM Fill array with test data

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

REM Linsearch searches a TextArray:sList() for a TextEntry:

REM Gatiin deebii kasaa galtuu ykn 0(Null)dha.

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit for REM sItem found

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function