While...Wend Statement

yoo sagantaan hima While of keessaatti qabate, haalicha mirkaneessa.yoo haalli soba ta'e, sagantaan kallattiin hima Wend duuka itti fufa. Yoo haallichi Dhugaa ta'e, marsaan hanga sagantaan Wend barbaaduu fi gara hima While deebi'utti raawwata. Yoo haallichi ammas dhugaa ta'e, marsaan irra deebi'e raawwata.

Akka hima Do...Loop, While...Wend marsaa waliin Exit balleessuu hin dandeessu. While...Wend marsaa waliin hin baasin GoTo,kun ka'uumsa dogongora sa'aa darbee taasisa.

A Do...Loop is more flexible than a While...Wend.

caasimaa:

While Condition [Statement] Wend

Fakkeenya:

Sub ExampleWhileWend

Dim stext As String

Dim iRun As Integer

  sText ="This is a short text"

  iRun = 1

  while iRun < Len(sText)

    if Mid(sText,iRun,1 )<> " " then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )

    iRun = iRun + 1

  Wend

  MsgBox sText,0,"Text encoded"

End Sub