Select...Case Statement

Garoota hima tokkoo ykn bay'ee gatii himannoo irratti hundaa'ii ibsi.

caasimaa:

Select Case condition Case expression Statement Block [Case expression2 Statement Block][Case Else] Statement Block End Select

Ulaagaalee:

Haala: Himannoo kamuu yoo gareen himaa haraggoo duuka bu'e raawwatu too'aatuudha.

Himannoo:Himannoon kamuu gosa himannoo haalaa waliin kan walgituudha. yoo Haalaa himannoo waliin walgite gareen himaa qub-haraggootti aanu ni raawwatu.

Fakkeenya:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Number from 1 to 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Number from 6 to 8"

    Case 8 To 10

      Print "Greater than 8"

    Case Else

      Print "Out of range 1 to 10"

  End Select

End Sub